Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014


ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ –διαχρονική- ΣΤΗΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΜΑΝΔΑΜ…ΦΡΑΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ… ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΗΤΑΡΑ ΚΑΡΟΛΟΥ Ε!
ΙΑΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΣ 

Η ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού και ο λόγιος Ιάνος Λάσκαρις  

500 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΙΔΙΑ Η ΛΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ!

Και βεβαίως η Καραγκιόζα Αλλεμάνα –αλλανιάρα- του Βερολίνου Μέρκελ, ουδέν θα διδαχθεί… κι ούτε το αληταριό των δολοφόνων λαών, δανειστές μας !!!
Η ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού και ο λόγιος Ιάνος Λάσκαρις
του Παντελή Καρύκα

Η κατάληψη της Ρόδου, το 1522, που ήταν ο τελευταίος χριστιανικός προμαχώνας της Ανατολής, αφύπνισε προς στιγμή τον πάπα και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και πάλι στην αφύπνιση αυτή συνέβαλε ένας Έλληνας, ο Ιάνος Λάσκαρις, απόγονος των Λασκάριδων, της αυτοκρατορικής οικογενείας της Νικαίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο λόγος του Λάσκαρη ενώπιον του Γερμανού αυτοκράτορα Καρόλου Ε’ το 1525. Το παρακάτω απόσπασμα έχει ειδικό βάρος από πολλές απόψεις, κυρίως λόγω των αναγωγών που κάνει ο Λάσκαρης στην παλαιά ελληνική ιστορία, θυμίζοντας στους δυτικούς τι χρωστούσαν – και χρωστούν – στην Ελλάδα, αλλά και καταισχύνοντας τα επιχειρήματα ορισμένων περί των «ανθελλήνων» Βυζαντινών καταστροφέων του ελληνικού πνεύματος, αλλά κυρίως αποστομώνοντας όλους αυτούς τους μικρόνοες που υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε εθνική συνείδηση στους Έλληνες της εποχής.

«Λέγω δε αρχαίαν Ελλάδα εννοώ, ότι λαλώ περί των μεγάλων ανδρών τους οποίους παρήγαγε, και οίτινες εξωκείσαν και καθωράϊσαν τον κόσμο μετά πάσης αρετής και σοφίας. Τούτοι είναι οι ήρωες Ηρακλής, Θησεύς, Ιάσων, και άλλοι όμοιοι αυτοίς. Οι μεγάλοι στρατηγοί και πολίται Θεμιστοκλής, Αριστείδης, Επαμεινώνδας, οι βασιλείς Αγησίλαος, Φίλιππος και Αλέξανδρος, οι πρώτοι συγγραφείς της ανθρωπίνου επιστήμης, ποιηταί και ιστορικοί και ταμία των εναρέτων πράξεων των ηγεμόνων, Όμηρος, Πίνδαρος, Ησίοδος, Ξενοφών, Θουκυδίδης, Πλούταρχος, οι ερευνηταί της φύσεως και ερμηνευταί των θείων και των ανθρωπίνων, Πλάτων, Αριστοτέλης και πολλοί τούτοις όμοιοι, οι μαθηματικοί και γεωγράφοι Ίππαρχος, Στράβων, Πτολεμαίος, οι περί υγείας συγγραφείς Ιπποκράτης και Γαληνός, ο χορός των θεολόγων, ο μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος και πλήθος άλλων διαπρεψάντων εν πάσι τους κλάδοις και ταις επιστήμαις. Οι Έλληνες εισήγαγον αυτάς διδάξαντες και τ’ άλλα έθνη και ιδίως τους κατοίκους της Ευρώπης, ως Ιταλούς, Γερμανούς, Ισπανούς, Γάλλους και άλλους. Όλοι οι Έλληνες ούτοι έδωκαν τους νόμους, την θρησκεία και τα ήθη, άτινα καθιστώσι τους αθρώπους εντελείς. Όθεν μεγαλειότατε, εν τη υμετέρα δικαιοσύνη να λάβητε υπ’ όψιν οπόσας υποχρεώσεις έχουσι πάντες ούτοι προς το ελληνικόν έθνος και τη αληθεία ώφειλον να αναγνωρίσωσι την Ελλάδα ως μητέρα αυτών και διατηρώσι την ανάμνησιν των προαναφερθέντων ανδρών, θεωρούντες αυτούς ως διδασκάλους και προστάτας των…

Ούτως οι απόγονοι αυτών και της αρχαίας Ελλάδος, νύν υπό ζυγόν δουλεύοντες, και καθ’ εκάστην βλέποντες αποσπώμενα εκ των αγκαλών τα τέκνα αυτών ίνα βιασθώσι προς εξωμοσίαν και πολέμω κατά των Χριστιανών, δια μηνυμάτων και συνεχών απεσταλμένων εν κρυπτώ και δια παντός μέσου καθικετεύουσι την υμετέραν καισαρικήν Μεγαλειότητα δια μέσω εμού του εις τους τόπους τούτους διατρίβοντος, ίνα λάβητε έλεος και ευσπλαχνίαν υπέρ αυτών, υποσχόμενοι ίνα εκθέσωσι την ζωήν των εν παντί κινδύνω, με την ελπίδα ότι θέλουσιν ίδει ενέργειαν τινα εκ μέρους της υμετέρεας Μεγαλειότητος. Και μη νομίσητε ότι είνε αυάριθμοι, ή άναδροι, ή ασθενείς, και δια των όπλων και των πολεμοφοδίων τα οποία έχουσι δεν δύνανται να προξενήσωσι μεγάλα αποτελέσματα εις ευόδωσιν της επιχειρήσεως ».
Αχ Ιανέ-Γιαννάκη- Λάσκαρι… Ποιούς εκλιπαρείς; Τους Γερμαναράδες; Δεν είναι απλά βόδια… Κτηνάνθρωποι είναι! Πλιατσικολόγοι…κοινοί δολοφόνοι… Εν τάξει έως στιγμής επιζήσαμε… αλλά και πάλι για μια ακόμη φορά οι Γερμανοκατσαπλιάδες είναι πάνω από το κεφάλι μας!


Να παρακαλέσουμε την καριόλα του Βερολίνου; Αυτή που μας χρωστάει τα άντερά της και επιδιώκει να μεταβάλλει τον ΄Ελληνα σε πτώμα; Αμ δεν το βλέπουμε Γιαννάκη, Ιανέ Λάσκαρι ότι το “πλάνο” θα φτουρήσει… Έχουμε θυμώσει με τη μόνιμη αλητεία της Γερμανίας… και των εδώ Ελλήνων ρουφιάνων συνεργατών της!


Και για να βοηθήσουμε στη γνώση σας σας δίνουμε το βιογραφικό αυτού του σημαντικού ΄Ελληνα ΙΑΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΣ...

.
Ιανός Λάσκαρις
Μεγάλη επίσης μορφή Έλληνος λογίου με πανευρωπαϊκή εμβέλεια και δράση είναι οΙανός Λάσκαρις (1445-1535). Υπήρξε μαθητής του Δημητρίου Χαλκοκονδύλη στο πανεπιστήμιο της Πάδοβας, και κατόπιν στην Φλωρεντία, όπου διορίσθηκε βιβλιοθηκάριος του Λαυρεντίου των Μεδίκων. Με εντολή του τελευταίου ταξίδευσε στον ελλαδικό χώρο, την Μακεδονία, το Άγιο Όρος, την Κων/πολη, μέχρι και την Κρήτη για να συλλέξει πολύτιμα χειρόγραφα με σκοπό να τα διασώσει και να τα μεταφέρει στην Φλωρεντία. Ο Λάσκαρις διαδέχθηκε τον δάσκαλο Δημήτριο Χαλκοκονδύλη στην έδρα ελληνικών σπουδών του πανεπιστημίου της Φλωρεντίας. Το 1494 γνωρίσθηκε με τον Γάλλο βασιλέα Κάρολο Η’ όταν ο τελευταίος είχε εισβάλλει στην Ιταλία, και τον ακολούθησε κατά την αποχώρησή του στην Γαλλία. Έκτοτε συνδέθηκε στενά με την γαλλική βασιλική αυλή, και ανέλαβε υψηλές θέσεις (σύμβουλος του βασιλέως, βιβλιοθηκάριος της προσωπικής βασιλικής βιβλιοθήκης στο Παρίσι), και διπλωματικές αποστολές στις αρχές του 16ου αι. εξυπηρετώντας τα γαλλικά συμφέροντα. Τοποθετήθηκε ως πρεσβευτής της Γαλλίας στην Βενετία και κατόπιν στην Ρώμη, όπου με το κύρος που του παρείχε η διπλωματική του ιδιότητα ανέλαβε πρωτοβουλίες για την διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και για την υποστήριξη, οικονομική και πνευματική, των Ελλήνων που βρίσκονταν στην Ρώμη. Μάλιστα, με δική του πρόταση προς τον Πάπα Λέοντα Ι’, ένθερμο ελληνιστή, κατέστη δυνατή η ίδρυση του Ελληνικού Γυμνασίου στην Ρώμη (1514-1521), στο οποίο σπούδαζαν νέοι από διάφορα μέρη του βενετοκρατούμενου και οθωμανοκρατούμενου ελληνισμού.
Η ίδρυση του Ελληνικού Γυμνασίου της Ρώμης, παρά την ολιγόχρονη ζωή του, υπήρξε καρπός της αγωνίας των λόγιων προσφύγων όχι μόνον να διαδώσουν τα ελληνικά γράμματα, αλλά και να μορφώσουν τα ελληνόπουλα της διασποράς στην γλώσσα και την ιστορία τους. Σε μία σειρά ελληνικών σχολείων που ιδρύθηκαν από Έλληνες λογίους (όπου οι ίδιοι ήσαν συχνά και δάσκαλοι) και με την συμπαράσταση φιλελλήνων Δυτικών, σε διάφορες πόλεις της Δύσης όπου υπήρχε ελληνική διασπορά, με την προοπτική ότι μέσα από αυτά θα προερχόταν μία νέα γενιά μορφωμένων Ελλήνων, που θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις υπόδουλες περιοχές και να συμβάλλουν στην πνευματική και μορφωτική ανύψωση του υπόδουλου ελληνισμού, και παράλληλα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την απελευθέρωση, το Ελληνικό Γυμνάσιο της Ρώμης που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ιανού Λασκάρεως υπήρξε το πρώτο σημαντικό ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της διασποράς, και απετέλεσε το πρότυπο και για ανάλογα σχολεία που ιδρύθηκαν αργότερα. Σαν συνέχεια του Ελληνικού Γυμνασίου που εμπνεύστηκε, λειτούργησε και διηύθυνε ο Ιανός Λάσκαρις, θα μπορούσε να θεωρηθεί η μετά μίαν πεντηκονταετία ίδρυση στην Ρώμη το 1577 από τον Πάπα Γρηγόριο ΙΓ’ του Ελληνικού Κολλεγίου του Αγίου Αθανασίου (Collegio Greco di San Athanasio), το οποίο αναδείχθηκε σημαντικό πνευματικό ίδρυμα, από το οποίο κατά τους δύσκολους αιώνες της οθωμανοκρατίας προήλθε η πνευματική ηγεσία του ελληνισμού. Σε αυτό φοίτησαν Έλληνες από τις βενετικές κτήσεις (Κρήτη, Κύπρο, Επτάνησα, Πελοπόννησο) και από τον κυρίως οθωμανοκρατούμενο ελλαδικό χώρο. Από το Κολλέγιο απεφοίτησαν πολλοί λόγιοι, διδάσκαλοι του γένους, φιλόσοφοι, κληρικοί, ιεράρχες και Πατριάρχες.
Στο Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης οι μαθητές διδάσκονταν την αρχαία ελληνική γλώσσα και τους κλασσικούς συγγραφείς, και εξασκούνταν στην φιλολογική, γραμματολογική και εννοιολογική ερμηνεία των κλασσικών κειμένων. Οφείλουμε βεβαίως να ομολογήσουμε ότι η Δυτική Εκκλησία με την ίδρυση του Κολλεγίου ήθελε να επιτύχει την δημιουργία μίας σειράς πεπαιδευμένων Ελλήνων, οι οποίοι επιστρέφονταν στις υπόδουλες περιοχές να εργασθούν για την πνευματική ανύψωση των συμπατριωτών τους, αλλά και παράλληλα να προέλθει μέσα από το Κολλέγιο η νέα πνευματική ηγεσία των Ελλήνων που θα ήταν φίλα προσκείμενη στην Ρωμαϊκή Εκκλησία και θα εργαζόταν προπαγανδιστικά μέσα στις περιοχές του ελληνισμού προωθώντας την προσέγγιση των Εκκλησιών και ενισχύοντας τα φιλοκαθολικά και φιλενωτικά στοιχεία. Παρά ταύτα, το Ελληνικό Κολλέγιο συνέβαλε θετικά και ουσιαστικά στην πνευματική καλλιέργεια και μόρφωση των Ελλήνων και έως σήμερα εξακολουθεί την λειτουργία του στην Ρώμη ως μία πνευματική εστία των ελληνικών σπουδών, πάντοτε υπό την εποπτεία της Δυτικής Εκκλησίας, αν και έχει απωλέσει τον αρχικό του κυρίαρχο και πρωταρχικό ρόλο. ( http://maccunion.wordpress.com/) 
ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ...ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝ!..που αγνοούμε 
βασικά!... Για αυτό είμαστε άλλωστε εμείς εδώ... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου