Παρασκευή 29 Μαΐου 2015


esiemth

ΕΣΗΕΜ-Θ: Η διαδικασία για να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ

Ανακοινώθηκε η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ για να επιστρέψουν και να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.esiemth
Ανακοινώθηκε η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ για να επιστρέψουν και να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
Σύμφωνα με την απόφασή της, οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι πρέπει να είναι στον χώρο εργασίας τους το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες αφότου συμπληρώσουν το «έντυπο ανάληψης καθηκόντων», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://company.ert.gr, ενότητα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), και πάντως όχι μετά τις 16 Ιουνίου 2015.
Αναλυτικά η απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ έχει ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει :
1. Την άμεση έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης καθηκόντων στους εργαζομένους που εμπίπτουν στη διάταξη της πρώτης παραγράφου του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013, που προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4324/2015.
2. Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας καθώς και τη διασφάλιση των εργαζομένων, οι τελευταίοι καλούνται να συμπληρώσουν το «έντυπο ανάληψης καθηκόντων» που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας (http://company.ert.gr), την οποία δύνανται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhrert@ert.gr (για τους εργαζομένους της Αττικής), hrert3@ert.gr (για τους εργαζομένους της Θεσσαλονίκης), hrera@ert.gr (για τους εργαζομένους των περιφερειακών Ρ/Σ) ή να την αποστείλουν με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Λ. Μεσογείων 432, 15342, Αγ. Παρασκευή με την ένδειξη «για τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της ΕΡΤ Α.Ε.».
Εναλλακτικά, οι εργαζόμενοι της Αττικής δύνανται να καταθέσουν το εν λόγω έντυπο στο Ραδιομέγαρο και από ώρα 09:00 έως 17:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.
Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν βεβαίωση παραλαβής του εν λόγω εντύπου.
3. Οι εργαζόμενοι καλούνται να προσέλθουν για να εργασθούν εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή του ανωτέρω εντύπου, άλλως και σε κάθε περίπτωση έως και την 16.06.2015, οπότε λήγει η αποκλειστική προθεσμία των 20 ημερών που προβλέπεται από τη διάταξη της δεύτερης περίπτωσης της παρ. 3 του άρθρου 16Α του ανωτέρω νόμου, η οποία εκκινεί την 28.05.15.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου.
Με την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και σε περίπτωση υποβολής έγγραφης δήλωσης εκ μέρους του εργαζομένου περί μη επιθυμίας αναβίωσης της σύμβασης εργασίας εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται αμάχητα η μη αναβίωση της σύμβασης εργασίας.Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ συγκαλεί εργασιακή συνέλευση όλων των δημοσιογράφων που θα απασχοληθούν στην ΕΡΤ3 και τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΑ την Τρίτη 2 Ιουνίου, στις 11.30 π.μ., στην αίθουσα συνεδρίων της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου