Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΡΤ!

ert 2Στη δημοσιότητα δόθηκε το νομοσχέδιο περί «άμεσης επαναλειτουργία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης (ΕΡΤ-ΑΕ), με σύγχρονη κατάργηση της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Ιντερνετ και Τηλεόρασης (ΝΕΡΙΤ-ΑΕ)».

Περιλαμβάνει 8 άρθρα και είναι άμεσα εφαρμόσιμο. Το μόνο που λείπει είναι η έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους για το κόστος επαναλειτουργίας.


Όπως αναφέρουν οικονομικοί κύκλοι, η επαναλειτουργία της ΕΡΤ δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, παρά τις όποιες επιφυλάξεις των Ευρωπαίων δανειστών-τοκογλύφων και Eurogroup περί του αντιθέτου. Βεβαίως, κατά τη διάρκεια συζήτησης στη βουλή θα γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις εάν χρειαστεί.

Άρθρο 1
Άμεση επαναλειτουργία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης (ΕΡΤ-ΑΕ) .
1. Καταργείται η υπ” ΟΙΚ.03/11.6.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και Υπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ Β” 1414/11.6.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία καταργήθηκε η Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση (ΕΡΤ-ΑΕ) και οι θυγατρικές εταιρίες που είχαν συσταθεί από αυτή.
2. Τίθεται σε άμεση επαναλειτουργία η Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση (ΕΡΤ-ΑΕ) όπως αυτή λειτουργούσε στις 11 Ιουνίου 2013
3. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ-ΑΕ και των θυγατρικών της, που είχαν μεταβιβασθεί με την καταργούμενη απόφαση στο Ελληνικό Δημόσιο, επαναβιβάζεται αυτοδικαίως από την ισχύ του παρόντος και χωρίς άλλη διατύπωση ή υποχρέωση καταβολής φόρου, εισφοράς ή τέλους στην ΕΡΤ-ΑΕ.
4. Οι συχνότητες της ΕΡΤ-ΑΕ, που είχαν μεταφερθεί στην εταιρία ΝΕΡΙΤ-ΑΕ, ως «νέου φορέα» ραδιοτηλεόρασης με την διάταξη της παραγρ. 2 εδάφ. β” του άρθρου 2 της καταργούμενης παραπάνω απόφασης, επαναμεταφέρονται αυτοδικαίως από την ισχύ του παρόντος στην ΕΡΤ.ΑΕ
Άρθρο 2
Κατάργηση της «Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας , Internet και Τηλεόραση Α.Ε. (ΝΕΡΙΤ-ΑΕ) και διακοπή της λειτουργίας της
1. Η Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία , Ιντερνετ και Τηλεόραση Α.Ε. (ΝΕΡΙΤ-ΑΕ), που συστάθηκε με το Νόμο 4173/2013 (ΦΕΚ Α” 169), καταργείται και διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα της από την ισχύ του παρόντος.
2. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου της ΝΕΡΙΤ-ΑΕ, του Προέδρου και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ-ΑΕ και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ-ΑΕ και όλων των οργάνων διοίκησης και άλλων αρμοδιοτήτων της ΝΕΡΙΤ-ΑΕ λήγει την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του νόμου αυτού αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Άρθρο 3
Ρυθμίσεις εργασιακών σχέσεων
1. Το απασχολούμενο με οποιοδήποτε τρόπο στην ΕΡΤ-ΑΕ προσωπικό, οι συμβάσεις του οποίου καταγγέλθηκαν με την καταργούμενη στο άρθρο 1 του παρόντος απόφασης, μπορούν να επιστρέψουν στην ΕΡΤ-ΑΕ ύστερα από την επαναλειτουργία της στην ίδια θέση που κατείχαν πριν την καταγγελία της σύμβασής τους, συνεχίζοντας με τον τρόπο αυτό την παροχή του έργου τους με το ίδιο καθεστώς, όπως αυτό γινόταν μέχρι τις 11 Ιουνίου 2013.
2. Η καταγγελία των συμβάσεων του παραπάνω προσωπικού θεωρείται ως ουδέποτε γενόμενη. Τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στο προσωπικό αυτού λαμβάνονται υπ” όψη για οποιαδήποτε απαίτηση που τυχόν προβάλλουν.
3. Οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις έργου, εργασίας ή έμμισθης εντολή με τη ΝΕΡΙΤ, με εξαίρεση εκείνων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, λύονται από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, με την καταβολή της νόμιμης κατά περίπτωση αποζημίωσης.
4. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα κάθε φύσης εργασιακά ζητήματα για το απασχολούμενο προσωπικό των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 4
Διοίκηση της ΕΡΤ-ΑΕ
1. Η διοίκηση της ΕΡΤ-ΑΕ ορίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.1730/1987, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η θέση του Προέδρου της ΕΡΤ-ΑΕ ενοποιείται με τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής.
2. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ-ΑΕ, ύστερα από την επαναλειτουργία της ορίζεται από τον Υπουργό Επικρατείας με θητεία ενός έτους. Μετά τον ορισμό του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ-ΑΕ ορίζονται από αυτό οι Γενικοί Διευθυντές της εταιρίας και ο Νομικός Σύμβουλος αυτής.
3. Η λειτουργία της ΕΡΤ-ΑΕ, κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, διέπεται από το Νόμο 1730/1987 και τους οικείους υφισταμένους Κανονισμούς της (Γ.Κ.Π., Υπηρεσιακός Οργανισμός, Κανονισμός Προμηθειών, Κανονισμοί Προμήθειας Προγράμματος κλπ).
4. Μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την ισχύ του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ-ΑΕ εισηγείται στον αρμόδιο Υπουργό σχέδιο νόμου για τη λειτουργία της ΕΡΤ-ΑΕ με βάση τις σύγχρονες αρχές λειτουργίας δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.
Άρθρο 5
1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργείται η Ειδική Διαχείριση του μεταβιβασθέντος ενεργητικού και παθητικού προς το Ελληνικό Δημόσιο, κατά τους όρους της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της καταργούμενης με το άρθρο 1 του παρόντος απόφασης.
2. Όλες οι πράξεις και αποφάσεις της Ειδικής Διαχείρισης από τη δημοσίευση της καταργούμενης παραπάνω απόφασης μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, που υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του αρμοδίου οργάνου, κατά τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της καταργούμενης απόφασης, υπόκεινται στον έλεγχο τριμελούς επιτροπής υπό την προεδρία του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από θέση σε ισχύ του παρόντος.
3. Η προαναφερόμενη τριμελής επιτροπή υποχρεούται να ελέγξει όλες τις παραπάνω πράξεις και αποφάσεις , ιδίως :
α) τις πράξεις και αποφάσεις κατακύρωσης και ανάθεσης συμβάσεων έργου, προμηθειών και υπηρεσιών και μελετών, προμήθειας αγαθών και ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος που αποκτάται ή μεταδίδεται, καθώς και πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές καταβλητέο για κάθε επιμέρους δαπάνη ποσό,
β) τις πράξεις και αποφάσεις σε εκτέλεση υποχρεώσεων της ΕΡΤ-ΑΕ πριν την κατάργησή της στις 11 Ιουνίου 2013, ιδίως εκείνες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής,
γ) τις συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκαν μέχρι την πλήρη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ-ΑΕ ,
δ) το σύνολο των δαπανών για την εκτέλεση της Σύμβασης μεταξύ του Ειδικού Διαχειριστή και ΝΕΡΙΤ-ΑΕ ,
ε) τα οικονομικά αποτελέσματα που προκαλούνται επί του ειδικού, εκτός κρατικού προϋπολογισμού, λογαριασμού του άρθρου 4β της καταργούμενης απόφασης, όπως αυτά εμφανίζονται στην από 24 Νοεμβρίου 2014 και υπ” αριθμ πρωτ. 345/51/2014 Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που υπογράφεται από την Γενική Διευθύντρια κ. Σταυρούλα Μηλιάκου και στην από Νοεμβρίου 2014 Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) του Υπουργού Οικονομικών,
στ) τις συμβάσεις του Ειδικού Διαχειριστή με την ΝΕΡΙΤ-ΑΕ με τις οποίες ανατίθενται σ” αυτόν η διοίκηση και διαχείριση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου και
ζ) τις συμβάσεις έμμισθης εντολής προς Δικηγόρους, που αφορούν τη δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις κάθε φύσης δίκης που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού ή αφορούν διαφορές που γεννήθηκαν λόγω κατάργησης της ΕΡΤ-ΑΕ με την καταργούμενη στο άρθρο 1 του παρόντος απόφαση.
Άρθρο 6
Τύχη περιουσίας της ΝΕΡΙΤ-ΑΕ και διαδοχή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
1. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της ΝΕΡΙΤ-ΑΕ, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και αξιώσεων μεταβιβάζεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στην ΕΡΤ-ΑΕ από την ισχύ του παρόντος. Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ-ΑΕ εκδίδει διαπιστωτική πράξη στην οποία περιλαμβάνονται τα ακίνητα στοιχεία που μεταβιβάζονται στην ΕΡΤ-ΑΕ προκειμένου να καταχωρηθούν στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου .
2. Το σύνολο των στοιχείων του παθητικού της ΝΕΡΙΤ-ΑΕ, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως υποχρεώσεων μεταβιβάζεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από την ισχύ του του παρόντος στο Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.
3. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΝΕΡΙΤ-ΑΕ στην ΕΡΤ-ΑΕ και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος.
4. Η κατάργηση της ΝΕΡΙΤ-ΑΕ συνιστά λόγο βίαιης διακοπής της δίκης κατ” άρθρο 286 Κ.ΠολΔ.
Άρθρο 7
Ειδική Διαχείριση του μεταβιβαζομένου παθητικού
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται Ειδικός Διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση έμμισθης εντολής, ο οποίος διαχειρίζεται το σύνολο του παθητικού της ΝΕΡΙΤ-ΑΕ που μεταβιβάζονται στο Ελληνικό Δημόσιο.
Άρθρο 8
Ανταποδοτικό Τέλος
Από την ισχύ του παρόντος επανέρχεται η χρέωση του ανταποδοτικού τέλους (εισφοράς) υπέρ της ΕΡΤ-ΑΕ, που γίνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ βάσει του Ν.1730/1987 που είχε ανασταλεί από τις 11 Ιουνίου 2013 με τη διάταξη του άρθρου ….. της καταργούμενης απόφασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου