Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

ΝΟΜΙΖΑΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΗΣΑΝ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΜΑΣ.. ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ! ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ... ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ... Μέχρι κι ο Πούτιν είναι τσιράκι του Εβραιοσιωνισμού!


  

Η ΕΛΛΑΣ βρίσκεται σε πόλεμο με το ΣΙΩΝΙΣΜΟ! Αρματωθείτε και κάντε αντάρτικο.. Πάρτε το χαμπάρι. Είναι ολοκληρωτικός πόλεμος... 

Βιώνουμε την τελευταία πράξη της τελικής σύγκροιυσης!!! Οι χθόνιοι Εβραίοι, μάχονται αγρίως το ελληνικό πνεύμα. Μας μισούν θανάσιμα! Είναι και  θρησκευτικός ο πόλεμος! Οι Εβραίοι, ο Σιωνισμός , έχουν ΜΟΝΟΝ θρησκευτική ταυτότητα. Για τίποτε άλλο δεν έχουν διακριθεί στην ιστορία. Το Ισραήλ είναι θεοκρατικό έθνος, αν οι Εβραίοι υπήρξαν ποτέ έθνος!
ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ-ΑΓΩΝΙΣΘΕΙΤΕ***Υπάρχουν στην Ελλάδα  μόνον 2000 ψυχές Εβραίων... κι αυτές κατευθύνουν τις τύχες μας. Τρελλό; Κάποτε ήσαν 6.000-10.000 αλλά ΟΛΟΙ τους φυγαδεύτηκαν στο Ισραήλ.. Και μάλιστα βγάζανε βουλευτάδες μας αυτούς που θέλανε αυτοί...( π.χ. ΄Εβερτ ) 
*** Κλόουν έχουν καταντήσει οι πολιτικοί μας... 
Δεν βλέπετε πως χοροπηδάνε το Τσίπρα, τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο,τον Αβραμόπουλο, τον Μητσοτάκη, σχεδόν ΟΛΟΥΣ;
Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο στην Ελλάδα - Κ.Ι.Σ.-(έδρα Θησείο) είναι το εκτελεστικό όργανο του διεθνοιύς Σιωνισμού! Και είναι κράτος εν κράτη! 


ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΟΣΑ ΗΔΗ ΖΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ! 

ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΟΦΟΙ:
Είναι αλήθειες που βιώνουμε κι όμως επιμένουμε να μην καταλαβαίνουμε..λόγω αφιονισμού μας!. ***Λαός αυτοδιοικούμενος, ούτως ειπείν, δηλ. διοικούμενος δια των αναδεικνυομένων παρ' αυτού κυβερνητών του, είναι προωρισμένος να καταστραφεί εκ των διαφωνιών των κομμάτων, τας οποίας διεγείρει η δίψα της εξουσίας, και εκ των ανωμαλιών και ατασθαλιών, αίτινες προέρχονται εκ τούτου

*** Εάν εν Κράτος εξαντλήται με διαμάχας και ταραχάς πολιτικάς η με εμφυλίους έριδας, περιπίπτει εις το έλεος των εξωτερικών εχθρών και δύναται να θεωρήται ως ανιάτως χαμένον: είναι τότε εις την εξουσίαν μας. Η κυριαρχία του κεφαλαίου, το οποίον είναι εντελώς εις χείρας μας, του εμφανίζεται ως μία σανίς σωτηρίας, εις ην εξαναγκάζεται εκών άκων να στηριχθή ίνα μη καταποντισθή.

*** Οι χριστιανικοί λαοί απεκτηνώθησαν δια των ισχυρών ποτών, η νεολαία των απεβλακώθη δια των κλασικών σπουδών και δια της προώρου ακολασίας, εις την οποίαν την έχουσιν ωθήσει οι πράκτορες μας - οικοδιδάσκαλοι, υπηρέται, γυναίκες παιδαγωγοί εις τους οίκους των πλουσίων - οι υπάλληλοι μας αλλαχού, αι γυναίκες μας εις τους τόπους διασκεδάσεων των χριστιανών. Εις τον αριθμών των τελευταίων τούτων, δέον να προσθέσωμεν και τας ονομαζομένας «γυναίκας του κόσμου» μιμουμένας εκουσίως τας ακολασίας των και τας ηδυπαθείας των.

ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ-ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΌ ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟ


*** Μη νομίσετε ότι αι διαβεβαιώσεις μας αυταί είναι αβάσιμοι· παρατηρήσατε τας επιτυχίας, τας οποίας ηδυνήθημεν να δημιουργήσωμεν εις τον Δαρβινισμόν, εις τον Μαρξισμόν, εις τον Νιτσενισμόν. 

Δι’ ημάς τουλάχιστον η δηλητηριώδης επιρροή των τάσεων τούτων οφείλει να είναι καταφανής.

.*** Ο πόλεμος δέον να μεταφέρεται ούτω επί του οικονομικού εδάφους, ίνα τα Έθνη ίδωσι την ισχύν της υπεροχής μας και ίνα το τοιούτον θέση και τα δύο αντίπαλα μέρη εις την διάθεσιν των διεθνών πρακτόρων μας, οίτινες έχουσι μυρίους οφθαλμούς, τους οποίους κανέν σύνορον δεν σταματά. Τότε τα διεθνή μας δίκαια θα απαλείψωσι τα εθνικά δίκαια, κατά την κυρίαν σημασίαν της λέξεως καί θα κυβερνήσωσι τους λαούς, καθ’ ον τρόπον το αστικόν δίκαιον των Κρατών κανονίζει τας σχέσεις των υπηκόων των προς αλλήλους.

*** Ο τύπος ενσαρκώνει την ελευθερίαν του λόγου. Αλλά τα Κράτη δεν ηδυνήθησαν να χρησιμοποιήσωσι την δύναμιν ταύτην, και ούτω αυτή έπεσεν εις χείρας μας. Δι’ αυτής επετύχομεν επιρροήν μένοντες συγχρόνως αφανείς. Χάρις εις αυτήν έχομεν συσσωρεύσει εις χείρας μας τον χρυσόν, παρ’ όλους τους χειμάρρους αιμάτων και δακρύων, εν τω μέσω των οποίων εδέησε να επιτύχωμεν τούτο.

Η ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΟΡΑΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

***Τις θα ηδύνατο να ανατρέψη μίαν αόρατον ισχύν; Διότι τοιαύτη είναι η ημετέρα. Η εξωτερική επιφάνεια του μασωνισμού δεν χρησιμεύει παρά εις το να καλύπτη τους σκοπούς μας· το σχέδιον της ενεργείας της αοράτου ισχύος ταύτης και επί πλέον ο τόπος της διαμονής της θα μένωσι πάντοτε άγνωστα εις τον λαόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η.Ν.Α : Εν τάξει σήμερα πια ΟΛΟΙ ξέρουν.. Η μητρόπολις του Σιωνισμού είναι στις ΗΠΑ και το  Ιερό Τέμενος στο Ισραήλ.. Στην Ελλάδα είναι το πούστικο ΚΙΣ εκεί  στην καρδιά του ιερού μας ΘΗΣΕΙΟΥ!

***Όταν δε δι’ όλων των απόκρυφων μέσων, τα οποία διαθέτομεν, δυνάμει του χρυσίου, το οποίον είναι ολόκληρον εις χείρας μας, θα έχωμεν δημιουργήσει μίαν γενικην οικονομικήν κρίσιν, θα εξαπολύσωμεν ανά τας οδούς ολόκληρα πλήθη εργατών εις όλας ταυτοχρόνως τας χώρας της Ευρώπης.

***Θα εμφανισθώμεν ως απελευθερωταί του εργάτου εκ του ζυγού τούτου, όταν θα του προτείνωμεν να εισέλθη εις τας τάξεις της στρατιάς των σοσιαλιστών, των κομμουνιστών, των αναρχικών, τους οποίους υποστηρίζομεν πάντοτε υπό το πρόσχημα αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του κοινωνικού μασωνισμού ημών

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΑΓΡΙΩΣ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ( μέχρι και τις στάνες ήδη φορολόγησαν οι Μνημονιακοί ..)

*** Η αριστοκρατία των Χριστιανών ως πολιτική ισχύς, εξηφανίσθη. Δεν έχομεν πλέον να λάβωμεν αυτήν υπ’ όψιν. Αλλ’ επειδή είναι ιδιοκτήτρια εδαφικών περιουσιών, και δύναται ως εκ τούτου να μας βλάψη συνεπεία των ανεξαρτήτων πόρων της, είναι απολύτως αναγκαίον να αφαιρέσωμεν την υπ’ αυτής κατοχήν των γαιών της. Το καλλίτερον προς τούτο μέτρον είναι να αυξάνωμεν τους φόρους επί της κτηματικής περιουσίας, δια να επιβαρύνωμεν την ιδιοκτησίαν. Τα μέτρα ταύτα θα συγκρατήσωσι την κτηματικήν ιδιοκτησίαν εις κατάστασιν απολύτου υποταγής.

***Προς εξασφάλισιν της δημοσίας γνώμης εις χείρας μας, πρέπει να την καταστήσωμεν περίπλοκον, εκφράζοντες εκ διαφόρων μερών και επί πολύν χρόνον τόσας αντιφατικάς γνώμας, ώστε οι χριστιανοί θα χαθώσιν επί τέλους εντός του λαβυρίνθου των και θα θεωρήσωσι τελικώς ότι αξίζει πολύ καλλίτερον να μη έχη κανείς καμμίαν γνώμην εν τη πολιτική. Αυτά είναι ζητήματα άτινα η κοινωνία δεν οφείλει να γνωρίζη. Δεν είναι δεδομένον να τα γνωρίζη ή εις εκείνον όστις την διευθύνει. Αυτό είναι το πρώτον μυστικόν.


***Ο λαός ήρχισε να κραυγάζη, ότι είναι αναγκαίον να λύσωμεν το κοινωνικόν ζήτημα δια διεθνούς συνεννοήσεως. Η διαίρεσις του λαού εις κόμματα τους έχει φέρει όλους εις την διάθεσίν μας, διότι ίνα υποστηρίξη τις μίαν πάλην συναγωνισμού, χρειάζεται χρήμα, το δε χρήμα ευρίσκεται όλον εις χείρας μας.
Οι Εβραιοσιωνιστές σήμερα είναι επικυρίαρχοι κοντρόλερς της οικουμένης!
Έχετε τάχαμου, καμιά αντίρρηση για τα πιο πάνω που προγραμματισμένα διακηρύσσουν; ΄Οχι λέμε!

Η ΕΛΛΑΣ βρίσκεται σε πόλεμο με το ΣΙΩΝΙΣΜΟ! Αρματωθείτε και κάντε αντάρτικο.. Πάρτε το χαμπάρι. Είναι ολοκληρωτικός πόλεμος... Βιώνουμε την τελευταία πράξη της τελικής σύγκροιυσης!!! Οι χθόνιοι Εβραίοι, μάχονται αγρίως το ελληνικό πνεύμα. Μας μισούν θανάσιμα! Είναι και  θρησκευτικός ο πόλεμος! Οι Εβραίοι, ο Σιωνισμός , έχουν ΜΟΝΟΝ θρησκευτική ταυτότητα. Για τίποτε άλλο δεν έχουν διακριθεί στην ιστορία. Το Ισραήλ είναι θεοκρατικό έθνος, αν οι Εβραίοι υπήρξαν ποτέ έθνος!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου