Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

Ε...ΡΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΥΧΑΜΕΤΗΔΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΡΝΟΥΝ... ΘΑ ΠΑΘΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΚΑ! ΜΗΝ ΣΚΙΑΖΕΣΤΕ ΟΜΩΣ.... ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ Ο ΤΡΑΧΥΛΟΣ ...ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΤΕΤΟΙΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΜΑΝΤΣΟΥΝΙ!...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ! ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ Ο,ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΧΩΡΑ!

Πότε επιτέλους θα αντιδράσει ο ελληνικός λαός; Ούτε και τώρα; Αυτοί οι...

άθλιοι της κυβέρνησης Τσίπρα νομοθετούν σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο και όχι σύμφωνα με τον ελληνικό. Δείτε παρακάτω τι αποφάσισαν για τη σφαγή των ζώων χωρίς αναισθητοποίηση στους λατρευτικούς χώρους των ισλαμιστών., Πέρασαν δηλαδή τη σφαγή των ζώων με τη μέθοδο Κοσέρ και Χαλάλ: 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 951/44337/2017 - ΦΕΚ 1447/Β/27-4-2017

Καθορισµός των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συµβουλίου (ΕΕ L 303, 18.11.2009, σ. 1), σχετικά µε τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 951/44337/2017

ΦΕΚ 1447/Β/27-4-2017

Καθορισµός των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συµβουλίου (ΕΕ L 303, 18.11.2009, σ. 1), σχετικά µε τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’32), όπως η παρ. 2 του άρθρου 62 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

β) Των άρθρων 1-36 και 65 σημ. 3 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους (ΕΕ L 303, 18.11.2009, σ. 1) και ιδίως το άρθρο 26 παρ.2 περ. γ’.

3. Το π.δ. 327/1996 «Προστασία των ζώων κατά τη σφαγή και/ή τη θανάτωσή τους, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/119/ΕΚ του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

4. Την αριθ. Υ200/21.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β’ 3755/21.11.2016).

5. Την αριθ. 92/2017 γνωμοδότηση του Στ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:Άρθρο 1

Σκοπός, ορισμοί και αρμόδιες αρχές

1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι:

α) ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μμέτρων για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, «για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους» (ΕΕ L 303, 18.11.2009, σ. 1) (εφεξής Κανονισμός), σχετικά με τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων και

β) η θέσπιση εθνικών κανόνων σχετικά με τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κανονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί του Κανονισμού.

3. α) Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εξασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού και της παρούσας απόφασης.

β) Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΔΑΟΚ) και των Γενικών Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΓΔΑΟΚ) των Περιφερειών ορίζονται αρμόδιες αρχές κατά περίπτωση για:

αα) Τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στον τομέα της προστασίας των ζώων κατά τη σφαγή τους στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων.

ββ) Την έκδοση και την ανάκληση του προσωρινού πιστοποιητικού ικανότητας της παρ. 2 του άρθρου 4 για το προσωπικό που ασχολείται με την σφαγή ζώων στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων.Άρθρο 2

Γενικές απαιτήσεις για τη σφαγή ζώων στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων

1. Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού, για τα ζώα που υποβάλλονται σε σφαγή στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων, δεν απαιτείται αναισθητοποίηση πριν τη σφαγή τους, υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο και τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Κανονισμού.

2. Όταν ο λατρευτικός τύπος επιτρέπει την αναισθητοποίηση πριν τη σφαγή, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού.

3. Τα σφαγεία διενεργούν σφαγές στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και την περ. α’ του άρθρου 3 μετά από χορήγηση της σχετικής έγκρισης του άρθρου 5.Άρθρο 3

Αυστηρότεροι εθνικοί κανόνες για τη σφαγή στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων

Για την εφαρμογή της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κανονισμού:

α) Σε όλα τα ζώα, εκτός των πουλερικών, που σφάζονται στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, εφαρμόζεται αναισθητοποίηση αμέσως μετά την πραγματοποίηση της τομής αφαίμαξης.

β) Δεν επιτρέπεται η ακινητοποίηση των μηρυκαστικών με αντιστροφή ή οποιαδήποτε άλλη μη φυσιολογική θέση.

γ) Η τομή της αφαίμαξης πραγματοποιείται με ακρίβεια με αιχμηρό μαχαίρι κατάλληλο για το μέγεθος και το είδος του ζώου. Ο υπεύθυνος του σφαγείου εξασφαλίζει ότι κατά τη διενέργεια της σφαγής υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο σε προσιτό σημείο τουλάχιστον ένα εφεδρικό κατάλληλο και καλά ακονισμένο μαχαίρι.


Άρθρο 4

Πιστοποιητικά ικανότητας

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 7 του Κανονισμού, οι διαδικασίες σφαγής στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων εκτελούνται μόνο από πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 21 του Κανονισμού, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 126/2000 (Α’111), όπως κάθε φορά ισχύουν.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 21 του Κανονισμού, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην αρμόδια αρχή της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 1, στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση του σφαγείου στο οποίο απασχολούνται, αίτηση για την έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού ικανότητας, συνοδευόμενη από:

α) βεβαίωση εγγραφής σε Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του π.δ. 126/2000, όπως κάθε φορά ισχύει,

β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία αναγράφεται ότι δεν του έχει χορηγηθεί προηγουμένως άλλο προσωρινό πιστοποιητικό ικανότητας της ίδιας εμβέλειας και ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση του ενωσιακού ή/και του εθνικού δικαίου για την προστασία των ζώων κατά τα τρία (3) έτη που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για το πιστοποιητικό αυτό.

Η αρμόδια αρχή της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 1, μετά την εξέταση της αίτησης και των συνοδευόμενων δικαιολογητικών και τον έλεγχο της εφαρμογής της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 21 του Κανονισμού, εκδίδει προσωρινό πιστοποιητικό ικανότητας, το οποίο ισχύει μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας του άρθρου 21 του Κανονισμού, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 126/2000, όπως κάθε φορά ισχύουν, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Το προσωρινό πιστοποιητικό του προηγούμενου εδαφίου ανακαλείται από την αρμόδια αρχή της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 1 με την έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας του άρθρου 21 του Κανονισμού, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 126/2000, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση το προσωρινό πιστοποιητικό παύει να ισχύει μετά το πέρας τριών (3) μηνών από την έκδοσή του και ανακαλείται.

3. Οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τον υπεύθυνο για την καλή μεταχείριση των ζώων του άρθρου 17 του Κανονισμού, στα σφαγεία που διενεργούν σφαγή στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων.

Άρθρο 5

Διαδικασία έγκρισης σφαγείου

1. α) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κανονισμού, οι σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις οι οποίες προτίθενται να εφαρμόσουν σφαγή στα πλαίσια λατρευτικών τύπων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και την περ. α’ του άρθρου 3 της παρούσας, υποβάλλουν αίτηση στην αρχή της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 1 για έγκριση εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 79/2007 (Α’ 95), όπως κάθε φορά ισχύει. Στην αίτηση του προηγούμενου εδαφίου αναγράφονται, πέρα των στοιχείων του άρθρου 6 του π.δ. 79/2007 (Α’ 95), όπως κάθε φορά ισχύει, τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 14 του Κανονισμού, οι ημέρες κατά τις οποίες θα διενεργείται κατά αποκλειστικότητα σφαγή στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων, ο μέγιστος αριθμός και το μέγιστο βάρος ανά είδος ζώου.

β) Η εγκατάσταση εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 79/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, μετά από επιτόπιο έλεγχο της τριμελούς επιτροπής του ίδιου ως άνω άρθρου, προκειμένου να επαληθευτεί και η συμμόρφωση με τον Κανονισμό και με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κανονισμού, για την επέκταση των δραστηριοτήτων ενός σφαγείου ήδη εγκεκριμένου σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 79/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην έγκρισή του η σφαγή στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 79/2007, όπως κάθε φορά ισχύουν και διενεργείται επιτόπιος έλεγχος της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 6 του ιδίου ως άνω π.δ. προκειμένου να επαληθευτεί και η συμμόρφωση με τον Κανονισμό και με τις διατάξεις της παρούσας.Άρθρο 6

Άλλες απαιτήσεις

1. Τα σφάγια και τα τεμάχια αυτών που προέρχονται από ζώα που έχουν υποβληθεί σε λατρευτικού τύπου σφαγή, υπάγονται στις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (ΕΕ L 031, 1.2.2002, σ.1) και του άρθρου 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 931/2011 (ΕΕ L 242, 20.9.2011, σ.2).

2. Σφάγια που έχουν προέλθει από σφαγή στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων, εκτός του σήματος καταλληλότητας της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.206), σημαίνονται και με σφραγίδα που παραπέμπει στον συγκεκριμένο τύπο λατρευτικής σφαγής. Η σήμανση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος Ι του ίδιου ως άνω Κανονισμού.

3. Σφάγια ή τμήματα σφαγίων που έχουν προέλθει από σφαγή στα πλαίσια λατρευτικών τύπων αλλά τελικά δεν γίνονται αποδεκτά και δεν σφραγίζονται ως τέτοια, διαχειρίζονται ως ζωικά υποπροϊόντα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 (ΕΕ L 300, 14.11.2009, σ.1).


Άρθρο 7

Έλεγχοι- Κυρώσεις

1. Οι αρμόδιες αρχές της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 1 διενεργούν τους επίσημους ελέγχους στα σφαγεία για την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού και της παρούσας σχετικά με τη σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων.

2. α) Για την παράβαση των διατάξεων της περ. α’ του άρθρου 3 και της παρ. 3 του άρθρου 6 επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 έως 10.000 ευρώ.

β) Για την παράβαση των λοιπών διατάξεων του Κανονισμού και της παρούσας επιβάλλονται τα διοικητικά μέτρα του άρθρου 13 παρ. 1 περ. κβ’ του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και οι σχετικές κυρώσεις της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ιδίου ως άνω νόμου.

3. Η επιβολή των κυρώσεων της παρ. 2 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4235/2014.Άρθρο 8

Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κανονισμού, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι διατάξεις του π.δ/τος 327/1996 (Α’ 221) δεν έχουν εφαρμογή στη σφαγή ζώων που διενεργείται σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο ως άνω π.δ. 327/1996 σχετικά με τη σφαγή ζώων που διενεργείται σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων, νοείται ως αναφορά στον Κανονισμό και στην παρούσα.


Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου