Κυριακή 10 Απριλίου 2016

H ...δήθεν ελέυθερη τηλεόραση ...μέσα σε 20 χρόνια έκανε σμπαράλια την κοινωνία των Ελλήνων! ..Μπούκαραν στα σπίτια μας ΟΛΟΙ οι τραυματικοί και βιτσιόζοι!

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΚΡΙΖΩΝΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ! ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤA ΑΒΟΥΛΑ ΟΝΤΑ! ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟ...

Η εποχή μας προβάλλει μέ ηδονιστική υστερία ότι φθείρει, υποβαθμίζει, καί εκριζώνει, όχι απλώς κάθε έννοια αγάπης, αλλά κυρίως τήν Πίστη τής Ορθοδόξου Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας, επειδή είναι ή μόνη ικανή...

να προφυλάξει στίς μέρες πού διανύουμε, και να σώσει σώματα καί ψυχές, μικρούς καί μεγάλους, νέους καί νέες.


Χρησιμοποιούν λοιπόν οί σκοτεινές δυνάμεις, για τον σκοπό αυτό τά οπτικοακουστικά δηλητήρια, πού οί άφρονες άνθρωποι τά ονομάζουν μέσα μαζικής ενημερώσεως.
Δραστικότερον δέ έξ αυτών τών δηλητηρίων απεδείχθη θριαμβέυουσα στόν σκοπό της ή τηλεόραση, ή οποία μέ τά προγράμματα της, τά οποία κατά μέγιστη πλειοψηφία κάνουν φανερή ολομέτωπη επίθεση κατά τής Ορθοδόξου Πίστεως καί ηθικής, έχει μετετρέψει όχι μόνον σέ πορνεία τά περισσότερα Χριστιανικά σπίτια, αλλά στήν κυριολεξία σέ αντίχριστα σπίτια, καί αυτό ένεκα τής καταλυτικής τής δυνάμεως επάνω είς τόν άνθρωπο.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέ τό νά έχουμε τηλεόραση στό σπίτι μας "φιλοξενούμε" τόν ίδιο τόν σατανά, όπως πολύ καλώς έχει προφητέψει περί αυτής ό μεγάλος τής εκκλησίας μας Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός.
Είς τό Ιερόν βιβλίον τής Αποκαλύψεως, στό οποίο περιγράφεται συνοπτικώς ολόκληρη ή Ιστορία τού ανθρώπινου γένους, από τήν δημιουργία του ώς και τήν φοβερά ώρα τής ενδόξου Δευτέρας Παρουσίας του  Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, κατά τήν οποία όλοι οί δειλοί, όλοι οί άπιστοι, όλοι οί πόρνοι, και γενικώς όλοι αυτοί οί οποίοι ηγάπησαν τό ψεύδος, τόν σατανά δηλαδή, είτε διά τών έργων τους, είτε διά τών λόγων τους, θα κληρονομήσουν τήν αιώνιον κόλασιν, ή οποία μόνο γιά τόν διάβολο έγινε, είς αυτό επαναλαμβάνω το Ιερό βιβλίο, γίνεται λόγος περί μίας μεγάλης πόρνης, πού ακούει στό όνομα Βαβυλών, μετά τής οποίας θά επόρνευσουν οί βασιλείς τής γής.

Τό τέλος αυτής τής Βαβυλώνος είναι ή εξαφάνισις της είς τό βάθος τής κολάσεως, όπου καί θά τήν ακολουθήσουν οί βασιλείς τής γής, οί μετ'αυτής πορνεύσαντες.
Δι'αυτόν τόν λόγον ό Θεός, προτρέπει τούς βασιλείς τής γής νά εξέλθουν εξ αυτής, δηλαδή νά κόψουν κάθε σχέση μέ αυτήν τήν πόρνη διά νά μήν λάβουν και αυτοί τήν ίδια τιμωρία πού θά λάβει αυτή.
Βασιλείς τής γής είμεθα εμείς οί Χριστιανοί οί Ορθόδοξοι, καί μάς καλεί βασιλείς γιά δύο λόγους.
Πρώτον διότι μάς έδωσε τήν δύναμιν είς τόν παρόντα αιώνα να κυριαρχούμε επί όλων τών παθών (άν θέλουμε) καί δεύτερον διότι είς τόν μέλλοντα αιώνα θά κληρονομήσουμε τήν αιώνια βασιλείαν.
Είς τήν εποχή μας όπως πιό κάτω θά δούμε, μία παρόμοια περίπου, Βαβυλώνα, είναι ή ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
Καί θά πρέπει οί Ορθόδοξοι Χριστιανοί νά πάψουν νά πορνεύουν πνευματικώς μ'αυτήν, νά κόψουν δηλαδή τόν σύνδεσμο πού πολύ κακώς έχουν αναπτύξει μαζί της, εάν θέλουν βέβαια νά αποφύγουν τό επερχόμενο σφράγισμα τού εγγύς αντιχρίστου, καί συνάμα νά κληρονομήσουν τήν Βασιλεία τού Θεού.

Δέν υποτιμούμε ασφαλώς τήν θαυμάσια αυτή εφεύρεση τού ανθρώπινου πνεύματος.
Ή τηλεόραση είναι ένα θαυμαστό επίτευγμα τής επιστημονικής τεχνολογίας καί στηρίζεται στήν εκμετάλλευση τών φυσικών νόμων τού Δημιουργού.
Ή θαυμαστή όμως αυτή εφεύρεση έχει δύο όψεις : τήν θετική καί τήν αρνητική.
 Ό δούρειος ίππος ήταν αυτός καθ'εαυτόν ένα πολύ ωραίο καί επιβλητικό κατασκεύασμα.
Ή πονηρία όμως τόν μετέβαλεν είς όργανον καταστροφής, διότι εκ τής κοιλίας του εξεπήδησαν δολιώς οί εχθρικές δυνάμεις, πού έσπειραν τήν συμφορά.
Ακριβώς τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν τηλεόραση.
Καθημερινώς εκ τής κοιλίας τού δήθεν αθώου καί πολιτιστικού αυτού οργάνου, βγαίνουν καμουφλαρισμένοι ποικιλόμορφοι σατανικοί εχθροί, οί οποίοι ξεριζώνουν τούς τρυφερούς βλαστούς τού πραγματικού ανθρωπισμού, παρουσιάζοντας παράλληλα έναν ψευδή ανθρωπισμό, μέ αποκλειστικό σκοπό τήν επικράτηση τού αντιχρίστου στίς καρδιές τών Χριστιανών.

Από τά αποτελέσματα είναι απλό νά διαπιστώσει κανείς ότι σήμερα, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ=ΣΑΤΑΝΑΣ.
Καί άν τό θέλετε, ή τηλεόραση είναι ίσως ή ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ, από όλες τίς μορφές πού έλαβε μέσα στήν Ιστορία.
Οί περισσότεροι από μας, μέσω τής τηλεόρασης, γινόμαστε άθελα ή ηθελημένα,πομποί ή δέκτες ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ όπως καί ΠΡΟΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΟΣ.
Επίσης ή τηλεόραση είναι επικίνδυνη καί από άλλη πλευρά, δηλαδή από τήν ακτινοβολία πού εκπέμπει.
Ή ακτινοβολία αυτή δημιουργεί σοβαρές βλάβες, κυρίως στούς νηπιακούς εγκεφάλους.
Ή αιτία πού προκαλεί τήν βλάβη είναι ή ακτινοβολία "Γ" ή οποία είναι ραδιενεργός ακτινοβολία καί είναι δυνατόν νά επιδράσει αρνητικά και στο συκώτι.
Ή τηλεόραση προσβάλλει τίς δύο κυριότερες αισθήσεις, τήν όραση καί τήν ακοή, οί οποίες στήν συνέχεια αποθηκεύουν στά εσώψυχα μας όλη τήν βρωμιά και δυσωδία, μετατρέποντας τούς ανθρώπους, δούλους τών αναρίθμητων παθών.
Ή ωφέλεια μας είναι μηδενική εκ τής τηλεοράσεως.
Φαινομενικώς κάνει καί καλό , αλλά στήν πραγματικότητα όμως, όχι!
Τό τυχόν "ντοκυμαντέρ" πού προβάλλει αποτελούν μόνο ένα δόλωμα.
Είναι κόλπο τού σατανά να αναμιγνύει 99 ψέμματα καί μία αλήθεια.
Όπως είναι ανόητος εκείνος πού νομίζει ότι θά μπορέσει νά ξεχωρίσει μιά σταγόνα νερού από ένα ποτήρι γεμάτο μέ υγρό δηλητήριο για να τήν πιεί νά ξεδιψάσει, έτσι είναι πιο πολύ ανόητος όποιος νομίζει ότι θά εκλέξει ένα ωραίο ανάμεσα στά 99 κακά και άσχημα πού μάς προσφέρει ή τηλεόραση για να ψυχαγωγηθεί.
Καί άν καθ'ύπόθεσιν συνέβαινε τό αντίθετο, δηλαδή νά μάς παρουσίαζε 99 καλά καί ένα άσχημο, θά τυπωνώταν εύκολα στόν θεατή το μοναδικό άσχημο!
Δέν παραλείπει βεβαίως νά παρουσιάζει και θρησκευτικά θέματα... Ναί, πλήν όμως τά παρουσιάζει μέ τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να ζημιώνει τήν Ορθοδοξία παρά νά τήν υμνεί.
Προβάλλει καί θρησκευτικές προσωπικότητες, πού όμως μόνον Ορθόδοξοι Χριστιανοί δέν είναι!

Ίσως πεί τώρα κάποιος : Ας τήν έχουμε τουλάχιστον γιά νά βλέπουμε ειδήσεις... Πειράζει κι αυτό;
Αλήθεια πώς μάς πλανά ό σατανάς!!
Εν πρώτοις πρέπει νά πούμε ότι οί ειδήσεις ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΙ!
Αρκεί λοιπόν καί τό λαοπλάνο το ραδιόφωνο!
Πόσο πονηρός είναι πράγματι ό διάβολος!
Αλλά καί τί μας ωφελούν εμάς τούς Έλληνες Ορθοδόξους Χριστιανούς οί ειδήσεις, οί οποίες κατά κανόνα είναι ανόητες και ψεύτικες καί δέν μας πληροφορούν γιά κάτι σωστό αλλά αντιθέτως μάς παραπληροφορούν;
Ό Άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης είναι σαφέστατος σέ αυτό τό σημείο καί μάς λέει : "Τά μηνύματα, οί καινούργιες ειδήσεις καί όλες οί μεταβολές και αλλοιώσεις, μικρές καί μεγάλες τού κόσμου καί τών Βασιλείων, άς είναι είς σε τοιούτης λογής, ωσάν νά μήν ήσαν ολότελα". Δηλαδή το τί έγινε εδώ καί εκεί, δέν πρέπει νά ενδιαφέρει τόν Χριστιανο.
Τόν ενδιαφέρει γιά τίς ειδήσεις τής καρδιάς του, ποιά πάθη δηλαδή έχουν φωλιάσειεκεί μέσα καί τήν έκαναν σπήλαιο ληστών και το ότι αν δεν αγωνισθή νά τα ξεριζώσει, θά κληρονομήσει τό πύρ τό εξώτερον.


Ή τηλεόραση μάς απατά κυρίως μέ τό πρόσχημα τής ψυχαγωγίας καί τής τέχνης.
Ή τηλεόραση ζητά απο τούς θεατές, νά ρυθμίζουν τήν ζωή τους σύμφωνα μέ αυτήν.  Μπαίνει απαιτητική στο σπίτι μας, απλώνοντας ξεδιάντροπα τήν αμαρτωλή της πραματεία.
Φυτεύει μέ τέχνη τά μηνύματα τής σαρκικής πορνείας μέσα μας.
Μά θά έρθει ή ημέρα του θερισμού, σίγουρο αυτό, αφού κάθε σπορά συνοδεύεται απο τόν θερισμό.
Μάς παραπλανά δέ άλλοτε μέ το πρόσχημα τής τέχνης. Υπό τήν απατηλή ευχαρίστηση, οί ανήθικες παραστάσεις, οί άσεμνες εικόνες κρύβουν τά πλέον δηλητηριώδη διδάγματα και δημιουργούν πολυάριθμα θύματα τής αμαρτίας.
Τά πλασμένα για τήν χαρά, νειάτα, τά ωθεί στήν δυστυχία, εξαπατώντας τα μέ ψεύτικες κοσμικές και μοδάτες χαρές.
Κάτω από τόν μανδύα τής τέχνης παρουσιάζει εικόνες πού χαράσονται στον τρυφερό νού μικρών και μεγάλων πού περιέχουν, φόνους, αίμα, βία, μοιχείες, ομοφυλοφιλίες, πορνείες, μέθη, κλοπές, ψεύδη, ανηθικότητες, καί γενικώς πάσης φύσεως ακαθαρσίες.
Πολλοί ελεεινοί κριτικοί χαρακτηρίζουν τίς σεξουαλικές διαστροφές, τό διεφθαρμένο, τό άρρωστο, τό έκφυλο, τό ανώμαλο, τά ναρκωτικά, τήν τρυφηλή ζωή, τίς συμμορίες τίς ληστείες τραπεζών τά όργια καί άλλες ένα σωρό βρωμιές, σάν έργα τέχνης, και προσκαλούν τό κοινό νά θαυμάζει π.χ πώς πίνουν τό αίμα τών τμάτων τους οί βρυκόλακες!...
Ή τέχνη διεγείρει τήν αίσθηση και τήν νόηση, άρα ή αναπαράσταση τής φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού, πού έχει σχέση μέ τήν διαιώνιση τού είδους, δέν μπορεί νά έχει σχέση καί μέ την τέχνη, γιατί εδώ έχουμε έναν ερεθισμό τής γεννετήσιας ορμής, πού οδηγεί τόν άνθρωπο στην αμαρτία και τίποτε άλλο.
Παλαιά μερικοί φυματικοί έφτυνα μέσα στά φαγητά τών υγειών ανθρώπων γιά να μεταδώσουν και σ'αυτούς την νόσο τους, γιατί έτσι θα είχαν καί άλλους ομοιοπαθείς και θα παρηγορούνταν.
Κάτι ανάλογο κάνουν καί τώρα και δέν τό έχουμε καταλάβει, μέ άλλα μέσα οί προοδευτικοί, οί συμπλεγματικοί, οί διεφθαρμένοι, οί ανώμαλοι, οί έκφυλοι και διεστραμμένοι παραγωγοί, εν ονόματι δήθεν τής τέχνης!

Ή τηλεόραση δέν παριστάνει τήν πραγματική ζωή στά παιδιά καί τά αποβλακώνει.
Παίζει καταστρεπτικό ρόλο στήν εύπλαστη ηλικία τους.
Ληστεύει τίς φυσιολογικές λειτουργίες τους.
Δέν τά αφήνει νά μιλήσουν, νάσ παίξουν, νά δράσουν φυσιολογικά.
Παιδικά προγράμματα δέν υπάρχουν, τά δέ λεγόμενα παιδικά, άν καλώς εξεταστούν, αποδεικνύονται διαβολικά.
Τά παιδιά πλάθονται από τά πρώτα τους νοητικά βήματα στόν βωμό τών δαιμόνων.
Έτσι συνηθίζουν οί νεαρές υπάρξεις μέσα στήν δυσωδία κάι τήν αποχαύνωση.
Ποτίζει τά παιδιά μέ κακής ποιότητας υλικό από τά πολύ τρυφερά τους χρόνια.
Μετά γίνεται ή επεξεργασία τού υλικού αυτού, καί τά επόμενα βήματα έρχονται μόνα τους...
Ή τηλεόραση κάνει "ἑνδοφλέβια" έγχυση δηλητήριου σταγόνα-σταγόνα.
Οί γονείς αφήνουν τά παιδιά τους έκθετα να δηλητηριάζονται καθημερινώς γιά όλη τήν υπόλοιπη ζωή τους.
Οί ώρες πού περνούν τά παιδιά στήν τηλεόραση είναι χωρίς αμφιβολία, ένα ύπουλο ναρκωτικό πού οί γονείς χορηγούν στά παιδιά τους.
Στήν ουσία δέν υπάρχει πιό ύπουλο ναρκωτικό απο αυτό πού διοχετεύεις στούς άλλους, γιά να ωφεληθείς εσύ.
Κάτω απο την επήρεια αυτού τού ναρκωτικού τής ψυχής, υφίστανται τα παιδιά έναν πνευματικό βιασμό, πολύ χειρότερο από τόν σωματικό.
Βιάζει τήν σκέψη τών παιδιών και των νέων και τα σπρώχνει σε λαθεμένες και παραμορφωμένες κρίσεις και αντιλήψεις.
Προβάλλει συστηματικά κατά το μεγαλύτερο μέρος και τίς ώρες μεγαλύτερης ακροαματικότητας, εκπομπές πού επηρεάζουν αρνητικά τήν παιδική σκέψη.
Έχει αποδειχθεί ότι ή τηλοψία προκαλεί σημαντικές βλάβες στόν εγκέφαλο τών παιδιών, γιατί προκαλεί παρά φύσιν ανάπτυξη τού κέντρου τής οράσεως, είς βάρος, και αδυνατίζοντας, τού κέντρου τής σκέψεως.  

Οί εγκληματικές υποθέσεις προκαλούν επιθετική συμπεριφορά όχι μόνο στά παιδιά, αλλά και στούς μεγάλους.
Υπάρχει στενός σύνδεσμος, άμεσος καί βέβαιος, μεταξύ τής βίας καί τής συμπεριφοράς τών παιδιών καί τών νέων.
Πολλές φορές ακούμε νά οδηγήται ένας νέος ή μιά νέα είς τό έγκλημα.
Καί νά σκεφτεί κανείς ότι πρίν λίγα χρόνια ό εγκληματίας ήταν ένα χαριτωμένο παιδάκι πού χαμογελούσε αθώα παίζοντας μαζί μας στήν γειτονιά μας. Ένας έφηβος πού είχε ελπίδες καί έπλαθε όνειρα για την ζωή.
Ή "δασκάλα" του ομως ή τηλεόραση τόν έστειλε στήν φυλακή, φανερώνοντας έτσι τήν "αγάπη" πού είχε για αυτόν...

Όντος ή βία πού φαίνεται να κυριαρχεί στα λεγόμενα παιδικά προγράμματα ή στα παιδικά βίντεο-παιχνίδια, είναι πραγματικά φρικιαστική. Προκαλεί σπασμούς και ταραχή στό νευρικό σύστημα τού παιδιού.
Οί τηλεοπτικοί ήρωες προκαλούν υπερένταση τού νευρικού συστήματος, σωματική υπερκόπωση καί πλήρη έξαψη τής φαντασίας.
Ό πολύ γρήγορος ρυθμός από τίς χιλιάδες εικόνες τών τηλεοπτικών εκπομπών, συμβάλλει στόν εκνευρισμό πού παρατηρούμε όλο και πιο συχνά στά σημερινά παιδιά αλλά και σε εμάς τούς μεγάλους. Μετά τήν παρακολούθηση είμαστε όλο νέυρα!
Οί οπτικές διεγέρσεις τής τηλεοράσεως καθιστούν τά παιδιά κυνικά, εγωϊστικά, και δειλά.
Υποδαυλίζουν τά ένστικτα χωρίς να΄προσφέρουν καμμία σωστή διέξοδο.
Αφού παρακολουθήσουν τά παιδιά τέτοιου είδους προγράμματα υφίστανται μιά "ψυχική δοκιμασία" και μιά κρίση υπερδραστηριότητας.
Επι πλέον τά παιδιά μέ τήν ανωριμότητα, τήν ευαισθησία και τον μιμητισμό, είναι φυσικό νά ταυτίζονται μέ τα πρόσωπα τής τηλεόρασης, πού τούς προκαλούν μεγάλη εντύπωση, και έτσι νά επιχειρούν προσαρμογή τής συμπεριφοράς τους μέ βάση τα "πρότυπα" πού παρακολούθησαν.

 Και κανείς δυστυχώς δέν μπορεί νά εμποδίσει τά παιδιά απο τό να βλέπουν αυτά τά χάλια. Ποίος άλλωστε;
Οί γονείς, ή μήπως ό δάσκαλος, ή ό κοσμικόφρων Παπάς πού δύστυχώς και οί ίδιοι καθηλώνονται στήν τηλεόραση;

Δυστυχώς  όμως τό κακό δέν σταματάει εκεί, δηλαδή στά μικρά παιδιά.
Κάνει ζημιά επίσης και στούς νέους.
Ή τηλεόραση καταφέρνει μέ άριστο τρόπο νά διαμορφώνει τόν χαρακτήρα και τό φρόνημα τού αγοριού ή τής κοπέλας.
Ήχος και εικόνα μαζί λειτουργούν κατά τρόπο πειστικό στήν διαπαιδαγώγηση.
Οί εικόνες μέσω τής οράσεως μας, εντυπούνται, ή θά έλεγα καλύτερα χαράσονται βαθειά μέσα στήν ψυχή.
Παραμένουν στήν φαντασία και στήν διάνοια μας ζωηρές και ανεξάντλητες, μέ επακόλουθο νά γίνουν πηγή και εστία πονηρών λογισμών, ωθούντων πρός τήν αμαρτία.
Αποδυναμώνει ψυχικά τούς νέους και τις νέες, διδάσκει τό έγκλημα, εξάπτει τήν φαντασία, οδηγεί στούς βιασμούς, διδάσκει τόν αθεϊσμο, καταργεί τήν έννοια τής Πατρίδας, απομακρύνει μαθηματικά τήν νεολαία από τίς αιώνιες αρχές τού Ευαγγελίου, παρασύρει στά ναρκωτικά, οδηγεί στήν ανηθικότητα.

Τα προγράμματα της διαφθείρουν τήν νεολαία μέ τις ταινίες βίας, ερωτισμού, αντικοινωνισμού, καί ιδεολογικών ανταρσιών όπως βλέπουμε να γίνεται τελευταία μέ τίς εικόνες ευαισθητοποίησης και ανθελληνισμού από τά Μ.Μ.Ε παρουσιάζοντας φασιστικό κάθε τί Ελληνικό.
Έχει αποπροσανατολιστεί πλήρως ή νεολαία, οδηγούμενη εντέχνως πρός τό ποδόσφαιρο, τίς νυχτερινές ασχήμιες πού προσφέρουν πρόσκαιρες απολαύσεις, αλλά μεγάλες στό τέλος συμφορές.
Ή βία, μέ την όποια μορφή εμφανίζεται στήν οθόνη, επηρεάζει βαθύτατα τήν ψυχοσωματική οντότητα όχι μόνον τού νέου, αλλά και τού οποιουδήποτε θεατή.
Χυδαίες τηλεοπτικές ιστορίες ροκανίζουν, διαφθείρουν, καί αμβλύνουν το ηθικό αισθητήριο.
Δέν υστερεί δηλαδή ή τηλεόραση σέ τίποτε στήν σιάβρωση του πνευματικού και ηθικού κόσμου τής νέας γενιάς, αλλά και αυτής της ψυχικής της ισορροπίας.
Μαστιγώνει ανηλεώς και ξυπνάει τά τυφλά ένστικτα και τον αισθησιασμό.
Μέ λίγα λόγια δημιουργεί προϋποθέσεις ναυαγίων τής ζωής.
Εξοικειώνει όχι μόνον τούς νέους, αλλά και τους ώριμους μέ τό άσχημο, το πρόστυχο, τό ανώμαλο, τό αντιστρατευόμενο στην ηθική υγεία τόυ συνόλου.
Δια μέσω αυτής της πόρνης οδηγούνται οί νέοι τής Ελλάδος πρός τήν ανωμαλία.
Δια μέσω αυτής επιβάλλεται ή ξένη και άθεη μόδα, οί τρόποι μιμητισμού, ιδίως γυναικών, θαυμάζοντας τούς μεγάλους διεφθαρμένους αστέρες τής τηλεόρασης.
Είναι τόσο έντονα στημένη ή πλοκή τής υπόθεσης τών έργων και εξάσκουν τέτοια γοητεία επί τών ψυχών μας, πού είναι σχεδόν αδύνατον να μην ριζώσει ή ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ εντός τών ανθρώπων και ιδιαιτέρως στά νεαρά αγόρια και στίς νεαρές κοπέλλες, πού εύκολα διαπλάσσονται.
Εξάπτονται όπως είπαμε οί νεανικές φαντασίες, διεγείρονται τά αμαρτωλά αισθήματα, καί ανάπτουν οί φλόγες τής ακολασίας.
Στήν αμαρτωλή αυτή ατμόσφαιρα πού δημιουργόυν τά έργα, συμπνίγονται και διαφθείρονται τά ΑΓΝΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ αμφοτέρων και τών δύο φύλων.

Οί ερωτικές σκηνές διεγείρουν τίς νεαρές υπάρξεις.
Καί όχι μόνοτό 16χρονο αγόρι ή κορίτσι, αλλά καί ό ηλικιωμένος ακόμα πού κάνει κάποιον συνειδητό αγώνα για να έχει αυτοκυριαρχία και ηθική υπόσταση, αναστατώνεται.
Προσέξτε πώς κατήντησαν οί νέοι και νέες από τήν αμαρτία.
Σκιάχτρα αληθινά, ψυχικά ερείπια. Θυμηθείτε τά πρόσωπα τους πώς ήταν πιό πρίν αγγελικά, καί τώρα έγιναν δαιμονικά.
Και μόνο στήν νεολαία άν κοιτάξει κανείς βαθειά, δύναται να αναφωνήσει με μεγάλη θλίψη απο τά βάθη τής κξαρδιάς του :
Ωω Θεέ μου, πώς κατήντησαν οί εικόνες σου! οί πλασμένες γιά τά μέλλοντα αγαθά, για την πραγματική χαρά και ευτυχία, γιά τόν αγγελικό βίο!
Εξίσου σοβαρή ζημιά κάνει και στόν άνθρωπο γενικώς, αυτή ή λαοπλάνα τηλεόρασις!
Τό πολύμορφο αυτό τέρας, είναι μια δύναμη άκρως εχθρική γιά την ψυχή τού κάθε ανθρώπου, γιατί τής μεταδίδει μια ψεύτικη εικόνα τής πραγματικότητας, και τήν παραπλανά, αλλά και την μολύνει μέ την απανθρωπιά τής βίας, τής πορνείας και τού πνεύματος ευδαιμονισμού, ενώ απο τις διάφορες ιστορίες τών δήθεν ταινιών και σήριαλ, προβάλλει διαρκώς αντιχριστιανικές αντιλήψεις.
Μέσα είς στόν καθένα ενσταλάζεται τό δηλητήριοι τής διαφθοράς, τής ειρωνείας για κάθε τι ιερό, γιά κάθε θεσμό, για κάθε ιδανικό και ωραίο.
Σερβίρεται ότι πιό σάπιο, ότι κατακάθι βούρκου και τής ασωτείας.
Προάγει τόν θεατή νά ζεί ελεύθερα χωρίς κανένα φραγμό, χωρίς καμμιά πίστη πρός τήν ηθική, καί χωρίς κανένα σεβασμό πρός αυτό πού εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε και ζούμε.
Τά τηλεοπτικά δίκτυα με τα κακής ποιότητος προγράμματα, και τίς ψεύτικες και κατευθυνόμενες ειδήσεις  εκφαυλίζουν τούς τηλεθεατές, αλλάζουν τον τρόπο αντίληψης τής αλήθειας σέ ψέμα, τό άσπρο σέ μαύρο, παρουσιάζουν τόν σημερινό Έλληνα πατριώτη σαν εχθρό και φασίστα, εκπορνεύουν τήν νεολαία, παρασύρουν στήν ομοφυλοφιλία, διαφημίζουν και προωθούν τα ναρκωτικά, εξαχρειώνουν τήν ανθρώπινη προσωπικότητα, θανατώνουν τίς ψυχές, και μεταβάλλουν τα ολοκάθαρα Χριστιανικά σπίτια σε βόθρο και κοπρώνα τού διαβόλου.
Απονευρώνει πνευματικά, εκατομμύρια ανθρώπους.
Ταυτοχρόνως τούς αποκοιμίζει και τους καθιστά παθητικούς δέκτες τών οποιονδήποτε μηνυμάτων θέλουν να περάσουν οί σκοταδιστές.
Πραγματικά έχει ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ  μέ το ψέμα και τήν υποκρισία κρυμμένη έντεχνα πίσω απο εικόνες.
Ακαταπαύστως ξερνάει το δηλητήριο της με θλιβερές ειδήσεις, φρικιαστικούς φόνους, εμπρησμούς, κλοπές, αρπαγές, καταχρήσεις, δολοπλοκίες, πολέμους, ψεύδη, αδικίες και τόσα άλλα, έτσι ώστε έχει κάνει τον άνθρωπο νά στερέψει μέσα του την πραγματική αγάπη, ή συμπόνοια, και να φυτρώσει ή αμφιβολία μέσα του γιά ότι αληθινό και σωστό.
Ή τηλεόραση εξασκεί μαγεία χειρότερη από ότι όλες οί μάγισσες μαζί.
Έχει δύναμη όλο τό 24ωρο τής ημέρας να ασκεί μιά ασυνήθιστη έλξη επάνω στόν άνθρωπο, του παραλύει τήν θέληση, δελεάζει, σαγηνεύει αιχμαλωτίζει, υπνωτίζει, και κατά κανόνα παρασύρει ή εξωθεί τόν τηλεθεατή σέ ωκεανούς βορβόρου και αναθυμιάσεων.
Αρδεύει τά πάθη τού κακού, μυκτηρίζει τό πνεύμα τής αρετής.
Τείνει να υποδουλώσειτο μυαλό και κυρίως το συναίσθημα του θεατή, προς τον οποίοπερισσότερο απευθύνεται.
Επιδρά στην σκέψη και στήν κρίση του τηλεθεατή, στήν ψυχή και το ήθος τών ανθρώπου.
Συσκοτίζει συστηματικά τήν αλήθεια.
Παραμορφώνει τήν προσωπικότητα του ανθρώπου. 
Επιβάλλει και υποβάλλει ιδέες, οί οποίες επηρεάζουν αφαντάστως το άτομο.
Μετατρέπει δέ τούς ζωντανούς και μέ σωστή κρίση και λογική ανθρώπους, σέ σιωπηλά αγάλματα όπως έχουμε γίνει όλοι σήμερα.
Ή ζωή ενός φανατικού τηλεθεατή χάνει τήν ισσοροπία της, στον βαθμό πού τήν χάνει και ή ζωή ενός ναρκομανή ή αλκοολικού!
Έτσι όλοι σχεδόν οί άνθρωποι ναρκώθηκαν, και υπνωτισμένοι πλέον οδηγούνται είς τόν δρόμο τής απώλειας και τής κολάσεως.
Ή συναναστροφή μέ την τηλεόραση επηρεάζει τήν ηθική και πνευματική κατάσταση του ανθρώπου και δημιουργεί πνιγηράν ατμόσφαιρα θρησκευτικής αδιαφορίας και ανηθικότητας σύμφωνα και μέ το γραφικό : "φθείρουσιν ήθη χρηστά και ομιλίαι κακαί".
Οί ώρες διδασκαλίας τού μαθήματος τής ανηθικότητας δέν δύνανται να υπολογιστούν, γιατί στο μάθημα αυτό διδάσκεται συνεχώς και όποτε κρίνει ό διδάσκαλος.
Πεπειραμένος δέ διευθυντής αυτού του διδασκάλου είναι ό σατανάς μέ πείρα 7.500 ετών.
Άραγε γιά ποιούς νά είπε ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός νά μήν πάρουμε στό σπίτι μας αυτόν τόν διάβολο πού θά έχει τα κέρατα του στά κεραμίδια μας και τίς σκεπές μας, άν όχι γιά εμάς;
Οί Ορθόδοξοι Χριστιανοί πού έχουν συνάψει παράνομο γάμο με την τηλεόραση, είναι επείγον να πάρουν διαζύγιο μαζί της, διαφορετικά πρόσωπο Θεού δέν θα δούν.
 Οί διευθύνοντες τήν τηλεόραση είναι πραγματικοί υπηρέτες τόυ σατανά.
Ή πολιτεία στέκει απαθής θεατής αφήνοντας ανεξέλεγκτη τήν τηλεόραση να συνεχίζει τό διαβρωτικό της έργο. 
Και ενώ φρόντισε να μεταφέρονται κάθε τόσο τά σκουπίδια μακρυά απο τούς συνοικισμόυς, δεν έλαβε όμως ποτέ τήν μέριμνα στο πνευματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μας λιανίζουν τα μικρόβια τής ανηθικότητας και της κακοήθειας.
Πράγματι έλλειψαν απο τον τόπο αυτό άνθρωποι μέ αίσθημα ευθύνης γιά τήν Ελλάδα μας.
 Οί άνθρωποι οί οποίοι γράφουν και προγραμματίζουν τίς διάφορες εκπομπές και τις κατευθύνουν, έχουν αποκτήσει τήν πείρα του ίδιου του δαίμονος επάνω στήν τέχνη τού κακού.
Είναι πράγματι ενσαρκωμένοι υπηρέτες τόυ σατανά.
Καί ενω είναι αυτοί δούλοι και σκλάβοι πρώτιστα στήν ακαθαρσία τής σαρκός, υπόσχονται νά δώσουν ελευθερία στούς άλλους! "ελευθερίαν αυτοίς επαγγελόμενοι, αυτοί δούλοι υπάρχοντες τής φθοράς" (Β΄ Πέτρου β'18)
Μεταχειρίζονται δέ τίς επιθυμίες τής σαρκός και τις ασελγείες σαν ένα δόλωμα, και αγγιστρώνουν εκείνους τούς ταλαίπωρους ανθρώπους οί οποίοι παρέκλιναν απο την αληθινή πίστη χάριν τών επιθυμιών τους.
Δέν είναι λίγες οί εκπομπές που δίνουν τήν εντύπωση ότι εκείνοι πού τίς προγραμματίζουν  και τις παρουσιάζουν, πάσχουν έξ όλων τών ειδών τίς διαστροφές.
Είναι αφάνταστες και αμέτρητες οί αηδείς χυδαιότητες πού εξαπολύονται απο τήν τηλεόραση.
Εκείνοι πού νοθεύουν τα τρόφιμα είναι αθώοι, άν συγκριθούν μέ εκείνους πού διαφθείρουν μέ σάπιο πνευματικό εμπόρευμα τήν προσωπικότητα τού ανθρώπου.


Οικογένεια και τηλεόραση! Δύο θεσμοί πού ό ένας προϋπήρχε από καταβολής κόσμου, ενώ ό άλλος καθιερώθηκε τόν τελευταίο αιώνα.
Ή τηλεόραση δέν προσφέρει καμμία βοήθεια στα μέλη τής οικογένειας ώστε να πλησιάσουν μεταξύ τους.
Κάθε τί άλλο παρά έχει τινάξει στόν αέρα τόν σύνδεσμο γονιών με τά παιδιά τους και τήν συννενόηση αναμεταξύ τους.
Έχει παίξει και παίζει ακόμη βασικό ρόλο στήν αποσύνθεση τής οικογένειας.
Κατήργησε τό άσυλο τής οικογενειακής μας ζωής, χωρίς νά το αντιληφθούμε.
Έχει στερέψει τήν χαρά, τήν ευτυχία, σε κάθε άτομο μέσα στήν οικογένεια.
Πράγματι ή χαρά έχει χαθεί. Το φαγητό έγινε βιαιότατη ανάγκη και όχι ευκαιρία σωματικής και πνευματικής τροφοδοσίας τής οικογένειας.
Καί τούτο διότι όλοι τρέχουν στο διαβολοκούτι γιά νά δούν κάποιο έργο ή ειδήσεις.
Μέσα στό σπίτι επικρατεί βουβαμάρα.
Ούτε φωνή, ούτε γέλιο, ούτε χαρά.
Μονάχα σιωπή γιά νά δούν όλοι τίς μεθοδευμένες και προγραμματισμένες αηδίες πού τούς δηλητηριάζουν σιγά-σιγά.
Εκεί λοιπόν στό δαιμονοκούτι βλέπουν γονείς και παιδιά τίς ολόγυμνες και αδιάντροπες γυναίκες πού καλούνται καλλιτέχνιδες καί τά συμπλέγματα, τίς περιπτύξεις... τών δήθεν ερωτευμένων!

 Τό τί είδους πρότυπα προβάλλει πρός μίμηση είναι πολύ ξεκάθαρα.
Χορτάσαμε να βλέπουμε ανθρώπους πού προκαλούν τήν αηδία μέ τήν παρουσία τους.
Άθεους και ομοφυλόφιλους ανθρώπους τής μόδας και μουσικοσυνθέτες, γυναίκες σαν μεγάλες στάρτού κινηματογράφου και του θεάτρου, πού δέν σεβάστηκαν τόν εαυτό τους, τά ιερά τού γάμου, καί έγιναν μοιχαλίδες, και εμείς έχουμε το κουράγιο νά βλέπουμε τά αίσχη τους μέσω τής μεγάλης πόρνης!
Ανεβάζει σέ ύψη πρόσωπα μηδαμινά, πού έχουν σαν προσόν νά ξέρουν να προκαλούν με την πρόστυχη εμφάνιση τους και να χαζοκουνιούνται με τρόπο πού νά προκαλούν σεξουαλική διέγερση,  χροόνια τώρα...
Επίσης προβάλλει σαν αυθεντίες όλους εκείνους τούς άθεους πού ούτε μιά φορά δεν αναφέρουν το όνομα τού Θεού, όχι ειρωνευτικώς βέβαια, γιατί στήν πραγματικότητα είναι κρυφοί λάτρεις τών δαιμόνων και τού σατανά πού ζούν ένα βίο κατά συρροήν ακόλαστο!
ΜΕΓΙΣΤΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ!!
Έγινα οί γονείς ηθικοί αυτουργοί τού καταντήματος τών παιδιών τους, από τήν ψεύτικη αγάπη πρός αυτά και απο την ασύδοτη ελευθερία πού τούς χάρισαν,
Ό οποιοσδήποτε Χριστιανός γονέας, ποτέ δεν θα επέτρεπε νά εισέλθει στό σπίτι του να καθίσει κοντά στά παιδιά του και να αρχίσει συζητήσεις με αυτά ένας κοινός εγκληματίας, ή μιά γυναίκα πού δέν έχει ίχνος ντροπής και αγνότητας.
Τί ειρωνεία..κι όμως!!...
 Κοιτάξτε πώς ό πονηρός διάβολος πέτυχε μέσω τής τηλεοράσεως, να λυγίσει τήν αντίσταση τών γονέων και νά φέρει μέσα στό σπίτι τους, κάθε είδους κακίας ανθρώπους αλήτες και διεφθαρμένους, πόρνες και ομοφυλόφιλους, βίαιους και ανθρωποφάγους, οί οποίοι μολύνουν ανεπανόρθωτα τίς ψυχές τών παιδιών τους.
Άνοιξαν οί γονείς τίς πόρτες τών σπιτιών τους, και με το πρόσχημα τής αθώας ψυχαγωγίας, μπαίνουν οί βάρβαροι και κάθε λογής άνθρωποι, και διδάσκουν όχι μόνο τά παιδιά αλλά και όλη τήν οικογένεια τα πιο παράξενα, αναίσχυντα, και αμαρτωλά πράγματα.
Οί γονείς που έχουν βάλει τήν τηλεόραση στά σπίτια τους, γίνονται σφαγιαστές τής τιμής τών παιδιών τους, διότι όλες οί ανηθικότητες, φρικαλεότητες, οί φόνοι, οί ραδιουργίες, τά ψεύδη τα εμφανιζόμενα επί τής οθόνης τήν προβιά τής αθωότητας και τής δήθεν συμπόνοιας μέσα σέ νεκρική σιγή, μαγνητίζουν, ηλεκτρίζουν τίς ψυχές και έπειτα τίς οδηγούν στο να τίς μιμηθούν και νά επαναλάβουν ότι είδαν και απεκόμισαν από αυτά τά θεάματα.
Σκεφτήκατε ποτέ, εσείς οί γονείς, ότι θά ήταν προτιμότερο νά αφήνατε ένα ποτήρι μέ δηλητήριο επάνω στό τραπέζι τού σπιτιού σας, παρά νά επιτρέψετε να γαλουχούνται τα παιδιά σας απο την τηλεόραση;
Καί τούτο διότι απλούστατα, είς τήν πρώτη περίπτωση ό Θεός θά σας ζητήσει τόν λόγο για τον σωματικότους θάνατο, ενώ στήν δεύτερη γιά τόν ψυχικό τους θάνατο πόυ είναι απείρως χειρότερος.
Είναι απόλυτα αναγκαίο νά πάτε τα παιδιά σας στόν έμπειρο πνευματικό ιατρό, γιατί τα σπλάχνα τους είναι ήδη δηλητηριασμένα σε μεγάλο βαθμό, και είναι πιθανόν σύντομα να επέλθει ό πνευματικός θάνατος τους.


 Λέγει κάπου ή Γραφή : "Σοφός φοβηθείς εξέκλινεν από κακού. Ό δέ άφρων εαυτώ πεποιθώς μίγνυται ανόμω".
Ό σοφός άνθρωπος λοιπόν, δέν έχει τηλεόραση.
Αυτή είναι ή αιτία υποδαυλίσεως τών παθών και όποιος δεν αποφεύγει τίς αιτίες τών παθών , ευκόλως κυριεύεται από τά πάθη και χωρίς να θέλει δούλος αυτών υπάρχει, όπως μάς λέει ό Άγιος Μελέτιος ό Ομολογητής.
Ή τηλεόραση είναι ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ, προπομπός τού ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
"Εκδιώκει έκ τής ψυχής τήν τού Θεού μνήμην... Τής δέ μνήμης τού Θεού εκλειπούσης, ό τών παθών τάραχος έν ημίν χώραν λαμβάνει" (Θεόδωρος Εδέσσης, Φιλ. Ασ.321)
Πρόκειται γιά μιά επιδημία, μιά πληγή, μιά αρρώστεια τόσο μεταδοτική και θανατηφόρα, άνευ προηγουμένου.
Ή μόνη και πιό σύντομη θεραπεία είναι νά τήν ΠΕΤΑΞΕΤΕ!
Καί στίς μέρες μας όπου μάς έχει κυριολεκτικά καταλύσει κάθε έννοια τού αληθινού, τής Πατρίδας, και τής αληθινής αντιληψης τών πραγμάτων και τών γεγονότων, είναι ή ώρα ή να τήν ΠΕΤΑΞΕΤΕ, Η ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΗΝ ΣΚΕΠΑΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ  ΞΑΝΑΝΟΙΞΕΤΕ.
Ακόμη και όταν οί γονείς αγωνίζονται για να τήν ελέγξουν, ή παρουσία της και μόνο δυσκολεύει τήν ζωή τής οικογένειας.
Καί εάν δεν επιτρέψουν οί γονείς στα παιδιά να δούν κάποιο έργο, τότε αυτά αναζητούν τό απαγορευμένο θέαμα στο σπίτι τής γιαγιάς, τής αδελφής, τού φίλου, κ.τ.λ.
Καί αρκετές φορές αφού πλέον ή τηλεόραση τά έχει κυριολεκτικά μαγέψει και πονηρέψει, γιά να δούν αυτό που θέλουν, θα σηκωθούν κρυφά στην βαθειά νύχτα για να παρακολουθήσουν αυτό πού θέλουν.
Γονείς πού αγαπάτε τά παιδιά σας, κλείστε τόν βόθρο τών σαλονιών σας.
Είναι ό ληστής τού οικογενειακού μας θησαυρού και ό εκπορνευτής τών ψυχών τών παιδιών μας.
Ή μοναδική καί επείγουσα λύση είναι μία.
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΟΚΟΥΤΙ!! Άλλη λύση δέν υπάρχει.
Άν βρούμε τήν δύναμη και πετάξουμε έξω αυτό τό είδωλο, τότε θα βρούμε τήν δύναμη να αντισταθουμε σε αυτήν τήν ισοπέδωση τών πάντων πού υφίσταται αυτήν τήν περίοδο, όπως και θά μπορέσουμε να αρνηθούμε τό επερχόμενο σφράγισμα τού Αντιχρίστου, καί δέν θα τον προσκυνήσουμε.

Αποτέλεσμα αυτής τής εξώσεως;
Ρωτήστε τούς τυχόν ανθρώπους πού γνωρίζετε και με τήν βοήθεια τού φιλάνθρωπου Θεού βρήκαν τήν δύναμη και το κουράγιο και την έχουν πετάξει από τά σπίτια τους.
Χρειάζεται όμως πολύ ηθική δύναμη και δυστυχώς σήμερα οί άνθρωποι είναι σακατεμένοι ηθικώς, αν όχι από τήν τηλεόραση από πού άραγε;
Γι αυτό και το λυπηρόν (αλλά θά τό πώ...)
"Στού κουφού τήν πόρτα όσο θέλεις βρόντα!" 
Οί λίγοι όμως, οί εκλεκτοί τού Θεού, τό μικρό αυτό ποίμνιο, βρίσκουν τήν δύναμη ένας-ένας και τήν κλείνουν ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!
Κάθε πιστόν τόν εξουθενώνει κυριολεκτικά, τόν διαλύει, τον παραλύει, τόν αποσυνθέτει ή γνώση και ή σκέψη ότι σέ κάθε σχεδόν Ορθόδοξο Χριστιανικο σπίτι, υπάρχει τουλάχιστον μία ή και δύο τηλεοράσεις.
Από το σπίτι τού άρχοντα, τού επισκόπου, τού ιερέως, τού διδασκάλου, τού καθηγητού, μέχρι και τού τελευταίου κτηνοτρόφου!
Πού; σ'αυτό το σπίτι, πού μέχρι πρίν λίγα χρόνια ευωδίαζε τό θυμίαμα, διαβάζονταν οί βίοι τών Αγίων μέ τό ολιγοστό φώς τού κεριού, καί ή ευλογημένη μητέρα γονατιστή μπροστά στο ιερό εικόνισμα, έχυνε καυτά δάκρυα για την σωτηρία τών παιδιών της.
Βάλαμε τήν φωτοχυσία τού δρόμου δίπλα είς τό ιλαρό φώς τού καντηλιού, και ό αμαρτωλός κόσμος εκτόπισε τίς αχνές μορφές τών Αγίων εικόνων, τίς έσβησε μέσα από τήν ίδια μας τήν ψυχή!
Από κατ΄οικον εκκλησία το σπίτι μας έγινε κόσμος, και ό κόσμος έδιωξε τόν Θεό και τήν Χάριν Του.
Αλλοίμονον μας!


Ή ειδωλολατρεία, ό Αντίχριστος και ή τηλεόραση.

Δυστυχώς τά παγκόσμια μαντεία τής αρχαιότητος συγκεντρώθηκαν όλα σέ ένα, στο κουτί τής απώλειας, πού μπήκε μέσα στα σπίτια μας και συνεχώς μάς βομβαρδίζει με προγράμματα και στόχους πού οί δαίμονες έχουν επιβάλλει.
Έχουμε πλήρη αναβίωση τής λατρείας τών δαιμόνων και τα σπίτια μας έγινα βωμοί, επάνω είς τούς οποίους θυσιάζουμε αυτοθελώς τίς ψυχές μας στον σατανά.
Αισθάνεται κανείς λύπη πού ό κλήρος σιωπά και ή ειδολωλατρεία συνεχώς μεταδίδεται.
Διά μέσου αυτής οί δαίμονες καί οί υπηρετούντες αυτής, προσπαθούν να παρασύρουν στό στράτευμα τους, ενόψει τού πολέμου "τής ημέρας εκείνης τής μεγάλης τού Θεού τού Παντοκράτορος", πού ό Ευαγγελιστής Ιωάννης κάνει λόγο στήν Αποκάλυψη, καί κατά τόν οποίον ό διάβολος θά συντριβεί κατά κράτος καί θά βληθεί είς τήν αιώνιον κόλασιν.

Η τηλεόραση είναι πιό φοβερή, πιο αδιάντροπη, πιό απαίσια, πιό επικίνδυνη ακόμη και από τον κινηματογράφο.
Είναι ή πλάνα τών καιρών πού θά πλανήσει τούς λαούς τής γής, γιά νά προσκυνήσουν τον ψευτομεσσία τών Εβραίων και νά λάβουν την σφραγίδα του.
Ή εμφάνιση τού αντιχρίστου δια μέσου αυτής θά παίξει καθοριστικό ρόλο στήν χειραγώγηση μας, όπου θά είναι και το αποκορύφωμα του σκοτεινού σκοπού τής ύπαρξης της, θά είναι ή μεγάλη εντύπωση πού θά κάνει στούς λαούς τής γής να υπερεντυπωσιασθούν.
Από τήν στιγμή εκείνη θά αρχίσουν ραγδαίως να συμβαίνουν παράδοξα πράγματα και γεγονότα, πού θά εντυπωσιάσουν τούς πάντες -εκτός βέβαια τών Ορθοδόξων Χριστιανών- έστω και εάν στήν ουσία δέν θά είναι αληθινά πού παρουσιάζονται, αλλά αληθοφανή.
Διά μέσου αυτής ό αντίχριστος θά εμφανιστεί ώς δικαιοκρίτης, τίμιος, ειλικρινείς, εγκρατής, ώστε νά πλανήσει ευκόλως τούς λαούς τής γής.   
Είναι πράγματι να αναρωτιώμαστε μήπως ήδη είναι ανάμεσα μας ό λαοπλάνος; αφου ούκ ολίγοι οί φέροντες τα παραπάνω κριτήρια.
Πολλοί εμφανίστηκαν αρχικά δίκαιοι και τελικά αποδείχθηκαν άδικοι.
Πολλοί εμφανίστηκαν τίμοι και αποδείχθηκαν άτιμοι.
Πολλοί εμφανίστηκαν ώς αληθινοί και ειλικρινείς, και στο τέλος αποδείχθηκαν ψεύτες και υποκριτές!!
Καί πώς πλανηθήκαμε από τά λόγια τους;;
Μέσω τού μοναδικού τρόπου επικοινωνίας μαζί τους, από τήν ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ!!
Άραγε πόσες φορές να είδαμε απο κοντά αυτούς τούς άθλιους;
ΠΟΤΕ ΩΣ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ!!
ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ!! 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ : ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.

Οί Χριστιανοί στίς ημέρες μας συνθηκολογούν σε όλους τούς τομείς.
Ό πόλεμος που μας κάνει ό διάβολος είναι πολυμέτωπος, κρυφός και ύπουλος.
Δέν θα επιβιώσουν πνευματικά παρά μόνον όσοι έχουν την αποφασιστικότητα νά κόβουν : σχέσεις συγγενικές,
 σχέσεις κοινωνικές,
 σχέσεις μέ όσους έχουν εξάρτηση από τήν φιλία τού κόσμου και όσα αγαπά αυτός.
Ό κοσμος θά ακολουθήσει τόν δρόμο του, καί οί μαθητές τού Χριστού τόν δικό τους, όσοι λίγοι καί εάν μείνουν.
Άν θέλουμε νά είμαστε με τούς τελευταίους, πρέπει νά ξαναγίνουμε πολεμιστές.
Όπως οί σύντροφοι τού Οδυσσέα βούλωσαν τά αυτιά τους όταν περνούσαν από τό νησί τών Σειρήνων, καί ό ίδιος δέθηκε στό κατάρτι, γιά νά μήν τόυς μαγέψουν οί σειρήνεςκαι τούς κρατήσουν γιά πάντα κοντά τους, έτσι κι εμείς πρέπει νά βουλώσουμε τά αυτιά μας και να κλείσουμε τά μάτια μας στίς σειρήνες και τίς ψευδο-εικόνες τού κόσμου και ιδιαιτέρως σέ αυτή πού λέγεται ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ καί να δεθούμε καλά στό κατάρτι τού Σταυρού, άν θέλουμε να μήν μάς σκλαβώσει ό αμαρτωλός κόσμος μέ τά ψεύτικα θέλγητρα του, οπότε θά γίνουμε πολίτες τής αιωνίου κολάσεως, πού ήδη άρχισε και ανατέλλη.

Έχουμε πολλά νά κόψουμε αλλά τό πρώτο πού έχει σειρά, είναι αυτό πού μάς ήρθε τελευταίο.
Ας μήν ξεγελιόμαστε.
Δέν υπάρχουν καλά καί αθώα προγράμματα στήν τηλεόραση, γιατί ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΟΥΝ.
Όλα είναι ζυμωμένα μέ τό ίδιο κοσμικό πνεύμα τής εποχής και τήν ίδια ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ.
Δέν χωρούν ημίμετρα καί συμβιβασμοί.
Ό Χριστός μάς κάλεσε στήν ελευθερία.
Ή λύσις είναι μία και μόνη : ΝΑ ΚΟΨΟΥΜΕ ΤΑ "ΚΑΛΩΔΙΑ" ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΖΟΚΟΥΤΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.
Αυτή ας γίνει ή κήρυξη τής επανάστασης, ή αρχή τού πολέμου καταπάνω στόν άρχοντα τού κόσμου τούτου.

Άν μετανοήσουμε αγαπητοί μου ειλικρινώς και εξομολογηθούμε, ή Χάρις τού Θεού θά μάς δυναμώσει να νικήσουμε στήν μάχη εναντίον τού σατανά καί τών υπηρετών του, στήν μάχη πού θά γίνει στήθος μέ στήθος στίς επερχόμενες φοβερές ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου