Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Συνταγματική Αναθεώρηση: Μετά το προσύμφωνο, κάνουμε και το οριστικό συμβόλαιο παράδοσης της χώρας μας.

Γράφει ο Ηλίας Ευαγγελόπουλος 

Πολύς λόγος γίνεται τώρα τελευταία για την σχεδιαζόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Και όπως γίνεται συνήθως, τρέχουν “οι λαγοί” να προπαγανδίσουν τα οφέλη της και να στρώσουν με ροδοπέταλα το διάδρομο προς το νέο κελί υψίστης ασφαλείας που θα οδηγηθεί η φυλακισμένη ήδη χώρα. Μας πηγαίνουν για εκτέλεση και εμείς οι άμοιροι χαιρόμαστε γιατί νομίζουμε ότι μας πηγαίνουν σχολική εκδρομή. Πόσο ανόητοι είμαστε!
Βάζεις ποτέ λύκο να φυλάξει τα πρόβατα; Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι όλοι αυτοί που παρέδωσαν τα κλειδιά της χώρας στους ξένους, θέλουν με την αναθεώρηση του Συντάγματος να μας αποτελειώσουν ως λαό και ως χώρα! Ας αφήσουμε όμως το ωραίο περιτύλιγμα με το οποίο μας το παρουσιάζουν και ας κοιτάξουμε δύο κομμάτια από το φαρμακερό περιεχόμενό του. 

Επειδή, μπορώ να αντιληφθώ το πώς σκέφτονται και ενεργούν οι ξένοι επικυρίαρχοι και τα εγχώρια όργανά τους, εστίασα σε δύο άρθρα για τα οποία ήμουν εκ των προτέρων βέβαιος για το τι θα αντικρίσω. 

Παρακάτω παραθέτεται πρώτα το άρθρο 106 του συντάγματος που αναφέρεται στο κράτος και στην εθνική οικονομία όπως ισχύει σήμερα και στη συνέχεια ακολουθεί το πλήρες κείμενο του ίδιου άρθρου όπως παρουσιάζεται στο προτεινόμενο σύνταγμα των: Ν. Αλιβιζάτου, Π. Βουρλούμη, Γ. Γεραπετρίτη, Γ. Κτιστάκι, Στ. Μάνου και Φ. Σπυρόπουλου.

Κατόπιν την ίδια παρουσίαση κάνουμε και για το άρθρο 28 του συντάγματος που αναφέρεται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στους διεθνείς οργανισμούς. 

Με μπλε και πράσινα γράμματα εμφανίζονται τα σημεία που είναι ίδια ή σχεδόν ίδια στα ισχύοντα άρθρα και στα αντίστοιχα άρθρα όπως παρουσιάζονται στην πρόταση για την αναθεώρηση. Με μαύρα γράμματα παρουσιάζονται όσα εξαλείφονται από τα ισχύοντα άρθρα και όσα νέα εισάγονται με τα αναθεωρημένα άρθρα. Στα μέρη των άρθρων με υπογράμμιση δίνεται έμφαση σε όσα ιδιαίτερα πρέπει να εστιάσει ο αναγνώστης. 

Ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας 

Άρθρο 106: (Κράτος και εθνική οικονομία) 

1. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματαγια την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών. 

2. H ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της Εθνικής οικονομίας. 

3. Mε την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 107 ως προς την επανεξαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού,μπορεί να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την εξαγορά επιχειρήσεων ή την αναγκαστική συμμετοχή σ' αυτές του Kράτους ή άλλων δημόσιων φορέων, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

4. Tο τίμημα της εξαγοράς ή το αντάλλαγμα της αναγκαστικής συμμετοχής του Kράτους ή άλλων δημόσιων φορέων καθορίζεται απαραιτήτως δικαστικώς και πρέπει να είναι πλήρες, ώστε να ανταποκρίνεται στην αξία της επιχείρησης που εξαγοράζεται ή της συμμετοχής σ' αυτή. 

5. Mέτοχος, εταίρος ή κύριος επιχείρησης, της οποίας ο έλεγχος περιέρχεται στο Kράτος ή σε φορέα που ελέγχεται απ' αυτό εξαιτίας αναγκαστικής συμμετοχής, κατά την παράγραφο 3, δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά της συμμετοχής του στην επιχείρηση, όπως νόμος ορίζει. 

6. Nόμος μπορεί να ορίσει τα σχετικά με τη συμμετοχή στη δαπάνη του Δημοσίου αυτών που ωφελούνται από την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της Xώρας. 

Eρμηνευτική δήλωση: Δεν περιλαμβάνεται στην κατά την παράγραφο 4 αξία αυτή που οφείλεται στον τυχόν μονοπωλιακό χαρακτήρα της επιχείρησης. 

Το αντίστοιχο άρθρο όπως εμφανίζεται στο πλήρες κείμενο του προτεινόμενου Συντάγματος των: Ν. Αλιβιζάτου, Π. Βουρλούμη, Γ. Γεραπετρίτη, Γ. Κτιστάκι, Στ.Μάνου και Φ. Σπυρόπουλου. 

 Άρθρο 88 (106) 

1. Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού κατοχυρώνεται. Δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατοχυρώνεται ως ανεξάρτητη αρχή

2. Το κράτος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας και όλων των περιοχών της χώρας με σκοπό τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας

3. Επιτρέπεται η παροχή με νόμο οικονομικών και φορολογικών κινήτρων για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων με κεφάλαια εξωτερικού και την εγκατάσταση αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στα κίνητρα αυτά μπορεί να περιληφθεί και η δέσμευση του ελληνικού δημοσίου να μη μεταβάλει το νομοθετικό και φορολογικό καθεστώς και τους όρους των σχετικών αδειών επί ορισμένο χρονικό διάστημα. Για την ψήφιση του νόμου της παρούσας παραγράφου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών(50+1) 

4. Με νόμο που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών, επιτρέπεται να καθορίζονται επενδυτικά κίνητρα και να παρέχεται αυξημένη προστασία σε επενδύσεις οι οποίες γίνονται σε ειδικά καθορισμένες ελεύθερες οικονομικές ζώνες. Με κανονιστικό διάταγμα που εκδίδεται βάσει του άρθρου 39 παρ. 3 μπορεί να καθορίζονται τα εδαφικά όρια των ανωτέρω ζωνών, οι ειδικότερες χρήσεις ή και οι επενδύσεις που επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν σε αυτές, καθώς και ο τρόπος διοικήσεώς τους

(Σημείωση: Άρθρο 39 παρ. 3. Ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων με ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της.) 

Παρατηρήσεις επί των ανωτέρω: 

Από την ανάγνωση και σύγκριση των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι: Πρώτον, όσα ξεπουληθούν ή παραχωρηθούν στους ξένους είναι αδύνατον πλέον από οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση να επανακτηθούν. Και δεύτερον,αρχίζει ο τεμαχισμός της Ελλάδας με την δημιουργία των Ε.Ο.Ζ. στις οποίες με ένα απλό Διάταγμα θα καθορίζονται τα εδαφικά όριά τους και ο τρόπος διοικήσεως τους και στις οποίες θα γίνεται οικονομική εκμετάλλευση πρωτίστως του εθνικού πλούτου από αλλοδαπές πολυεθνικές στις οποίες θα παραχωρηθούν μακροχρόνιες άδειες εκμετάλλευσης (99 έτη) και στις οποίες θα παρέχεται αυξημένη προστασία και ειδικές επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και φορολογικές απαλλαγές. Επίσης τα δημόσια έργα που θα γίνουν στις ζώνες αυτές για την διευκόλυνση της εκμετάλλευσης των πολυεθνικών θα βαρύνουν τον ελληνικό λαό χωρίς το ελληνικό δημόσιο να έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει τη συμμετοχή στη δαπάνη του Δημοσίου όσων ωφελούνται από την εκτέλεση των έργων αυτών. 

Ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας 

Άρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί) 

1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας

2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτημπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνίααπαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών

3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.
_______________________ 
**Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
_______________________ 
** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων 

Το αντίστοιχο άρθρο όπως εμφανίζεται στο πλήρες κείμενο του προτεινόμενου Συντάγματος των: Ν. Αλιβιζάτου, Π. Βουρλούμη, Γ. Γεραπετρίτη, Γ. Κτιστάκι, Στ.Μάνου και Φ. Σπυρόπουλου. 

Άρθρο 24 (28) 

1. Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την κύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού εσωτερικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. 

2. Για να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ή και άλλων διεθνών οργανισμών, επιτρέπεται, με συνθήκη ή συμφωνία, η επιβολή περιορισμών στην εθνική κυριαρχία. Επιτρέπεται, επίσης, η αναγνώριση σε όργανα των ευρωπαϊκών οργανισμών αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση του νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. (50+1) 

Παρατηρήσεις επί των ανωτέρω: 

Οι τρεις παράγραφοι του άρθρου 28 γίνονται δύο για να μπερδέψουν τον αναγνώστη και να μην αντιληφθεί τις αλλαγές που επέρχονται με την αναθεώρηση του εν λόγω άρθρου. Εξαλείφονται πλέον στις διεθνείς σχέσεις της χώρας, η προϋπόθεση του σπουδαίου οικονομικού συμφέροντος, ο όρος της αμοιβαιότητας, η αρχή της ισότητας και δίνεται η δυνατότητα στους ξένους να υποσκάψουν τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας. Για την παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας δεν απαιτείται πλέον να υπάρχει λόγος σπουδαίου οικονομικού συμφέροντος αλλά αν η κυβέρνηση κρίνει ότι αυτό προάγει τη συνεργασία μας με άλλες χώρες π.χ. με τους γείτονες μας για την συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων του Αιγαίου, θα αρκούν 151 ψήφοι στη βουλή. 

Η δεύτερη πρόταση στην δεύτερη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου: “Επιτρέπεται, επίσης, η αναγνώριση σε όργανα των ευρωπαϊκών οργανισμών αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα”, δεν αποτελεί συνέχεια της πρώτης. Ενώ δηλαδή με το ισχύον άρθρο για την αναγνώριση σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών με το προτεινόμενο άρθρο θα αναγνωρίζονται σε όργανα των ευρωπαϊκών οργανισμών τέτοιες αρμοδιότητες χωρίς να υπάρχει σχετική απόφαση από τη Βουλή. 

Στο κείμενό μας εστιάσαμε μόλις σε δύο άρθρα του προτεινόμενου Συντάγματος για να δώσουμε στους αναγνώστες μια γεύση όσων έρχονται για τους Έλληνες και την πατρίδα. Οι Εβραίοι, πατρίδα δεν είχαν και έφτιαξαν. Εμείς έχουμε και επιτρέπουμε στους ξένους να την διαλύσουν και να αρπάξουν τα κομμάτια της. Ας γνωρίζουμε ότι όπου και να πάμε θα είμαστε για πάντα ξένοι. Ελληνίδες και Έλληνες, αντισταθείτε. 

Ηλίας Ευαγγελόπουλος 
Οικονομολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου